CSTB589 Самостоятелна работа: Структурна комбинаторика в компютърното проектиране

Анотация:

Представения учебен метод за комплексно запознаване със структурните закономерности в строежа на формите при изграждане на равнинните и пространствени мрежи намира своето реализиране в часовете по самостоятелна работа създаваща със средствата на компютъра конкретна реализация

Като средство в обучението на студентите по формоизграждане и приложението на главните композиционни категории задачите по структурна комбинаторика формират логичен подход и комбинативност в процеса на проектиране

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Румен Райчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят общите принципи на композицията в равнинните и пространствени структури, което е гаранция за успешната реализация на проектантските идеи в практиката на дизайна

Студентите могат да построяват равнини и пространствени структури неоходими в тяхната практическа дейност
Предварителни изисквания:
Студентите да имат общи понятия по геометрия и компютърни умения да реализира своите тримерни проектантски решения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Практически задачи:

Систематично изследване на математичните закономерности в строежа на двумерните и тримерни правилни и полуправилни мрежи в природните структури

Приложение метода на геометричното описание на формите - построяване на видовете осева симетрия, транслация и ротация в квадратната и кубична структура. Описание на проекта и практическо изпълнение на примерни решения

Комбинаторика на правилните мрежи. Видове растери и трансформации при запазване на върховете на мрежата. Обосновка на проекта и практически решения

Трансформация на мрежи - видове транслация, ротация и ритъм в равнината: линеен, в две направления, в ротация, в отворена и затворена спирала. Обосновка на проекта и практически решения

Построяване на пространството от многостенни структури в ритъм: тримерни модели, спирални структури. Обосновка на проекта и практически решения

Построяване на пространктвото от многостени. Обосновка на проекта и видове практически решения

Литература по темите:

Вайл, Х. Симетрия "Наука и изкуство" София 1969

Гарднер, М., Математически развлечения - І и ІІ том "Наука и изкуство" София 1978

Райчев, Р., Структурна комбинаторика ИК "Анубис" София 2002, 2009

Wong, W.,Design tridemensionale Corso graduale "IKON" Milano 1991

Средства за оценяване:

Текуща оценка се поставя след изпълнение на определена част от задачата по самостоятелна работа

Ако студента не е изпърнил всичко , той се явява на финален изпит с портфолио само ако е завършил окончателно курсовия си проект