CSTB510 Структурна комбинаторика в компютърното проектиране

Анотация:

Представения учебен метод за комплексно запознаване със структурните закономерности в строежа на формите при изграждане на структури в равнината и пространството, развива образно закономерностите в строежа на правилните и полуправилни мрежи, както и техните трансформации

Като средство в обучението на студентите по формоизграждане,със средствата на компютъра и приложение на главните композиционни категории като осевата симетрия, транслация, ротация е ритъм на фигури в равнинните и пространствени структури, структурната комбинаторика формира логично мислене и комбинативност

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Румен Райчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят общите принципи на композицията в равнината и пространството, което е основание за развитие на логично мислене и иновативност в процеса на проектиране.

В структурното проектиране съществуват преди всичко количествени възможности, знанието на които обогатява проектанта със средствата за израз

Студентите могат да построяват равнинни и пространствени структури със средствата на компютъра необходими за целите на графичната комуникация и дизайн
Предварителни изисквания:
Студентите да имат общи понатия по геометрия и компютърни умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Геометрично описание на формите

Обобщен образ на зрителното възприятие

Необходимост от анализ на наблюдението

Морфология на формите

Описание на строежа на формите

Приложение на метода на геометричното описание на формите

Категория първа: двустранни отворени повърхнини, правилни и полуправилни мрежи

Образуване на правилните и полуправилни мрежи

Трансформация на мрежи

Групи симетрия в правилните и полуправилни мрежи

Комбинаторика на правилните мрежи: симетрия, транслация, ротация и ритъм

Праволинийни повърхнини. Построяване на двустранните отворени повърхнини

Приложение комбинаториката на праволинийните повърхнини - кръгови структури получени от правилните мрежи

Категория втора: пространствени мрежи - правилни многостени

Свойства на правилните многостени

Построяване на полуправилни многостени

Трансформация на многостени

Разпределение на пространството на правилни мрежи

Преобразуване на многостени и многостенни структури

Литература по темите:

Вайл,Х. Симетрия "Наука и изкуство" София 1969

Гарднер, М. Математически развлечения - І и ІІ том "Наука и изкуство" София 1978

Райчев, Р. Структурна комбинаторика ИК "Анубис" София 2002; 2009

Wong,W. Design tridemensionale Corso graduale "IKON" Milano 1991

Средства за оценяване:

Текущи оценки се поставят през семестара на изпълнени няколко проекта обхващащи една учебна тема

Ако студента е пасещавал учебни занятия и има всички текущи оценки се освобождава от финален изпит

Ако студента има само една текуща оценка през семестъра се явява на финален изпит за двукомпонентно оценяване

Аио не е посещавал учебни занятия и няма текущи оценки се явява на финален изпит с портфолио с изпълнени всички задачи пставяни през семестъра