CSTB683 Самостоятелна работа : Синтез на реалистични изображения

Анотация:

В курса се затвърждават знанията и уменията на студента за самостоятелна работа с 3DS MAX.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Стоян Малешков  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

- Знаят основните принципи и методи за създаване на реалистични изображения

с помощта на компютър;

- Могат дa използват технологиите на компютърната графика за създаване,

редактиране и реалистична визуализация на сложни модели с плавни

повърхнини.
Предварителни изисквания:
Получени знания и умения за работа с продукта в лабораторните упражнения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Основни функции на програмна система за реалистична компютърна графика - на

базата на 3DSMax.

2. Създаване и редактиране на геометрични модели чрез обемни примитиви.

3. Използване на модификатори.

4. Описание на повърхнини чрез мрежи от многоъгълници - видове, начин на

представяне в компютъра. Алгоритми за създаване и модифициране.

5. Моделиране на геометрични обекти - създаване на обекти чрез изтегляне и

завъртване на криви. Булеви операции върху твърдотелни обекти.

6. Параметрично и непараметрично описание на криви и повърхнини - предимства и

недостатъци.

7. Криви и повърхнини на Безие - описание, контролни точки и базови функции;

свойства; свързване на криви на Безие.

8. В-сплайн криви и повърхнини – описание, видове, свойства. Рационални сплайн

функции - свойства, използване на NURBS за описание на геометрични обекти

9. Добавяне на детайли върху повърхнини на обекти от сцената - постановка на

задачата, методи за текстуриране, процедурни методи, добавяне на неравности

върху повърхнините.

10. Осветеност на обектите. Постановка на задачата. Модели за осветеност на

обектите. Модели за разсеяна (фонова) светлина, дифузно и огледално отражение.

11. Алгоритми за оцветяване на многоъгълници - постановка на задачата, константно

оцветяване, алгоритъм на Гъроу., алгоритъм на Фонг.

12. Създаване на фотореалистични изображения. Основни подходи: Трасиране на лъч

и метод на радиацията.

Литература по темите:

Основни литературни източници:

1.Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice,

Second Edition, Addison Wesley, 1990.

2. Hearn, D., M. Baker. Computer Graphics - C version, Second Edition, Prentice-Hall, 1997.

3. К. Удс, А. Бикало, К. Мъри. Mastering 3ds max 5, Софтпрес, София 2003.

Допълнителни литературни източници:

1. Тютури и презентационни материали в електронен формат.

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа.

Две допълнителни задачи.