CSTB604 Лабораторни занятия по синтез на реалистични изображения

Анотация:

Задача на курса е изучаването на методите за създаване и редактиране на обекти със сложна геометрична форма и йерархична структура и овладяването на принципите за визуализацията им с компютър. Дават се необходимите сведения за основните видове геометрични модели, както и за класове алгоритми, използвани при създаването и обработването им.

Обсъждат се особеностите при моделирането и визуализацията на сложни обекти от различни приложни области. По време на практическите занятия се формират знания и умения за моделиране и визуализиране на сложни геометрични обекти с използване на съвременни програмни продукти (3D Studio Max) при решаване на конкретни задачи. В предвидения в курса проект се осъществява детайлна разработка на зададена от преподавателя тема и нейното представяне в текстова и визуална форма. Крайният резултат представлява завършен продукт със съответната документация.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Стоян Малешков  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- Знаят основните принципи и методи за създаване на реалистични изображения

с помощта на компютър;

- Могат дa използват технологиите на компютърната графика за създаване,

редактиране и реалистична визуализация на сложни модели с плавни

повърхнини.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Умения за работа в среда на Windows

- Основни познания по компютърна графикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лабораторно упражнение

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Въведение в 3D Studio Max. Основни понятия. Организация и архитектура.

2.Организация на потребителския интерфейс. Работа с основните менюта и командни панели.

3.Създаване на геометрични модели. Видове примитиви и операции.

4.Методи за редактиране на геометрични модели

5.Създаване и манипулиране на източници на светлина

6.Създаване и управление на камери.

7.Създаване и редактиране на материали

8.Методи за визуализация на сцени.

Литература по темите:

Основна:

1. Hearn, D., M. Baker. Computer Graphics - C version, Second Edition, Prentice-Hall, 1997.

2. Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice, Second Edition, Addison Wesley, 1990.

3. Кет, У., А. Бикало, К. Мъри. Mastering 3DS Max 5, Изд. СофтПрес, София, 2003.

Допълнителна:

1. Farlin, G. Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, Academic Press, 1990.

2. Rogers, D. Mathematical Elements for Computer Graphics, Second Edition, McGraw-Hill 1990.

3. Glassner, A. (Ed.) An Introduction to Ray Tracing, Academic Press, 1989

4. Watt, A. Fundamentals of Three-Dimensional Computer Graphics, Addison-Wesley, 1989.

5. Pokorney, C., C. Gerald. Computer Graphics: the Principles behind the Art and Science, Franklin, 1989.

8. Marshall, G. Computer Graphics, Prentice-Hall, 1987.

Средства за оценяване:

Курсов проект.

Документация на курсов проект.

Четири задачи за самостоятелна работа.

Предаване и защита на индивидуалния проект (модели и материали - в електронен формат, документация на проекта съгласно заданието – в електронен формат и на хартия, задачи – в модели и материали - в електронен формат) – по време на лабораторните занятия до края на семестъра.