CSTB624 Класически анимационни техники

Анотация:

Модерните технологии, решения и продукти, известни под названието "Компютърна анимация" наследяват от класическия кинематограф, както изразните средства, (езикът), така и творци и публика с изградени вече пристрастия и вкусове. При все че класическата технология остарява, принципите на класическата анимация са в основата и на най-авангардните продукти. Да се проследи как класическите анимационни техники кореспондират с модерните си двойници , как се чувстват в тази среда е една от задачите на курса.

Анимацията не е само технологични процеси симулиращи движението. Под Анимация разбираме и отделно изкуство с неговите произведения.

Курсът запознава с езикът, спецификата и изразните средства на Анимацията.

Упражненията запознават с най-често срещаните планови стратегии и технологичната организация в производството.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Да планират и организират технологично аниматорският труд.

- Да познават техническата документация използвана в производството на анимационни филми и мултимедия.

- Да познават спецификата и изразните средства на анимацията

2) могат:.

- Да изготвят графичните материали необходими за анимационните продукти

- Анимационен(биомеханичен, ритмичен, психологически и драматургичен) анализ

- Да работят с популярен софтуер за анимация


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Рисуване

- Графичен дизайн

- ПерспективаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса

Лекции

" Що е Анимация?

" Психологически, технологични и социални предпоставки за появата на анимацията.

" Основни принципи на анимацията.

" Пространството и времето в анимацията.

" Етапи в производството на Анимационния филм.

" Aнимационен анализ

Упражнения

" Цикли

" Неритмична организация

" Въртене.Въртеливо движение

" Жест

" Двумерна анимация в персонален компютър.Популярен софтуер

Литература по темите:

1. The Animator's Survival Kit: A Manual of Methods, Principles, and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion, and Internet Animators - by Richard Williams

2. Cartoon Animation (How to Draw and Paint Series) - by Preston Blair

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 10 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 40 %

ПРИСЪСТВИЕ И УЧАСТИЕ 40 %