HACB659 Проект: Теренно проучване

Анотация:

Курсът цели практическо обучение на студентите чрез запознаване с основните принципи и техники на теренни изследвания – умения, които ще са им необходими в бъдещата им професионална реализация (като изследователи, преподаватели, журналисти, музейни работници, представители на неправителствения сектор, дейци на културното поле).

Целта на курса се постига в три стъпки: 1) уводни лекции, 2) практически занимания (индивидуални или групови, с участието на преподавателите): теренна работа, обработка на данните, писмен анализ на изводите от теренните наблюдения; 3) презентации на студентските текстове. Уводните лекции са запознават с техники на провеждане на теренна работа (интервюиране от различен тип, теренно наблюдение, изследователски протокол, социометрия, мрежов анализ, ментални карти и др.). Студентите и преподавателите съвместно определят индивидуалните и/или групови задачи за предстоящата теренна работа.

Курсът включва специален акцент върху спецификата и ценността на интервюто с представители на творци на съвременната българска култура, представяне (в писмен вид) на интервю с избрана от студента личност (писател, художник, актьор, музиколог, композитор, режисьор, театровед, изкуствовед, литературен, музикален или филмов критик) и кратък писмен анализ върху интервюто.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р
проф. Милена Беновска-Събкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните принципи и изследователски техники за провеждане на теренни проучвания като практическо занимание; правилата за провеждане на интервюта от различен тип.

2) могат:

Да извършват теренни проучвания с помощта на утвърдени изследователски методи, в работата им като преподаватели, учени, музейни работници, журналисти, представители на неправителствения сектор, дейци на културното поле.


Предварителни изисквания:
няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Теренни изследвания: принципи, философия. Техники на теренното изследване с качествени методи.

2. Жанрът интервю и неговото значение за изследване на културата и изкуството.

Видове интервюта. Подготовка за провеждане на интервю.

3. Индивидуална теренна работа по избрана от студента задача.

4. Индивидуална теренна работа по избрана от студента задача

5. Индивидуална теренна работа по избрана от студента задача

6. Индивидуална теренна работа по избрана от студента задача

7. Провеждане на групово теренно наблюдение съвместно с преподавателите

8.Провеждане на групово теренно наблюдение съвместно с преподавателите

9. Провеждане на групово теренно наблюдение съвместно с преподавателите

10.Обработка на емпиричните данни (теренни протоколи, текстуализация на интервю)

11. Обработка на емпиричните данни (теренни протоколи, текстуализация на интервю)

12. Обработка на емпиричните данни (теренни протоколи, текстуализация на интервю)

13. Обработка на емпиричните данни (теренни протоколи, текстуализация на интервю)

14. Представяне на анализи върху извършената теренна работа

15. Представяне на анализи върху извършената теренна работа

Литература по темите:

Андерсън, Б. 1999: Въобразените общности. София, „Критика и хуманизъм”.

Анчев, А., В. Пенчев. 1988: Правила за записване, обработване и систематизиране на теренните фолклорни материали. – Български фолклор, № 4, 101-107.

Атанасов, А. и др. 2004: Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. София, Академично издателство „Марин Дринов”.

Берто, Д. 1993: Биографичният подход: методологична стойност и перспективи. – Български фолклор, 19, № 2, 18-29.

Бокова, И., Т. Кметова, Д. Костова 1994: Библиография. – Български фолклор, 20, № 6, 113-123 [библиография на изследванията върху автобиографичния метод].

Велчич, М. 1994: Персоналните наративи като научен метод във фолклористиката. – Български фолклор, 20, № 6, 4-11.

Български фолклор, 20, № 6, 1994 – специален брой, посветен на автобиографичния метод.

Вакарелски, Хр. 1945: Насоки за събиране на етнографски материали. София.

Венелин, Ю. 1942: Ив. Избрани страници. Под ред. На П. Динеков. София.

Генчев, Ст. 1989: Теренното етнографско изследване. Велико Търново.

Громов, Г. 1966: Методика этнографических экспедиций. Москва.

Живков, Т. Ив. 1988: Въпросник за описване на Гергьовден от Татяна Ат. Колева. – Български фолклор, № 1, 92-94.

Михайлов, Ст. 1973: Емпиричното социологическо изследване. София.

Михайлов, Ст., Тилкиджиев, Н. (съст.)1996: Енциклопедичен речник по социология. София, издателство „Михаил Мирчев”.

Молхов, М. 2004: Познавателни методи на „топлата” социология. – В: Атанасов, А. и др.: Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. София, Академично издателство „Марин Дринов”, 125-144.

Патърно, Сузан Ф., М. Л. Стайн. 2007: Изкуството на интервюто. Говори направо и слушай внимателно. Слънце, 2007.

Рачева, И. 1977: Някои актуални проблеми на комплексното фолклорно изследване. – Български фолклор, № 1, 73-84.

Свиленов, Атанас 2008: Премеждия с интервюта. Прозорец, 2008.

Съйкова, И., Б. Чакалов. 1977: Методология и методика на социологическите изследвания. София.

Ченгелова, Е. 2004: Включеното наблюдение – особености на неговото приложение. - Атанасов, А. и др. Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. София, Академично издателство „Марин Дринов”, 163-172.

Шишманов, Ив. Д. 1889: Значението и задачите на нашата етнография. – Сборник за народни умотворения, т. 1, с. 1-65.

Шмелева, М.Н. 1985: Полевая работа и изучение современности. – Советская этнография, № 3.

Средства за оценяване:

Писменизадачи - 50%

Практически задачи - 50%