HACB629 Иконография на български средновековни и възрожденски паметници

Анотация:

Целта на курса е запознаване на студентите със средновековната и възрожденска иконография в най-представителните обекти от Средновековието и Възраждането по българските земи.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите:

1. ще познават репертоара на средновековната и възрожденска православна иконография;

2. могат да идентифицират и анализират най-популярните теми в средновековната и възрожденска православна иконография.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в проблематиката на курса;

2. Иконография на Богородица

3. Иконография на различните ангелски и светителски чинове

4. Цикъл на Великите празници

5. Цикъл на Страстите христови

6. Цикъл на детството на Богородица

7. Популярни старозаветни цикли: Шестоднев, сцени от живота на Авраам, Исаак, Яков, Йосиф, Мойсей, Исус Навин, Давид, Соломон, пр. Илия и пр. Елисей

8. Евхаристийна иконография

9. Изображения на химнографски текстове

10.Иконография на Страшния съд

11.Поствизантийски нововъведения в иконографията - Апокалипсис.

12.Иконография на сцени с нравоучителен характер - притчи, нравоучителни повести и др.

12. Социални и патриотични нововъведения във възрожденската иконография

В хода на курса тематичния план подлежи на корекция.

Литература по темите:

Мавродинова, Л. Дванадесетте господни празника. С.

Средства за оценяване:

Реферат

Презентация

Статия

Присъствие и участие в курса

Оценката се формира от мининум три различни форми на текущ контрол.