HACB615 Изкуството на Северния Ренесанс

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

• Да систематизира знанията на студентите в областта на ренесанса в изобразителното изкуство

• Да възпита у тях методологически умения в компаративистиката – да разпознават характеристиките на северния ренесанс, неговите особености и основни представители.

• Да покаже въз основа на сравнителните анализи общите процеси в изкуството на ренесанса……………………………………………………..

• Да разкрие връзката между иконография, стил и контекст в изкуството

• Да покаже зависимостта на характеристиките на ренесансовото изкуство от социалните и идеологическите реалности

• Да разкрие общите процеси в изкуството, литературата, театъра, философията, идеологията, религията на ренесанса

• Да подчертае диференциращите белези на ренесансовия поглед

• Да покаже на базата на северния ренесанс някои основни аспекти на проблема за художественото влияние

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Общия процес на развитие на изкуството в прехода от средновековие към ренесанс

• Познават характеристиките на ренесансовия художествен модел

• Основната проблематика на иконографията и стила в ренесансовото изкуство и особеностите на северния ренесанс.

• Теоретическа база за определяне параметрите на художественото влияние

2) могат:

• Да разглеждат сравнително изкуството на ренесанса

• Да определят параметрите на влиянията

• Да обяснят социологически и идеологически общността и другостта

• Да анализират иконографията и стила в контекста на другите изкуства

• Да търсят общността на изкуството с останалите измерения на културата


Предварителни изисквания:
• Да познават историята на древното и средновековното европейско изкуство

• Да са запознати с религията и митологията на древните народиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Католицизъм и Реформация. Ренесансът в Германия

2. Средновековно изкуство и нов емпиризъм

3. Развитие на графиката - ксилография и офорт. Печатна книга

4. Портрет - новата представа за човека

5. Автопортрет и концептуалност

6. Неоплатонизъм и алхимия. Душа и механизъм на вселената

7. Пейзажът - новото отношение към природата

8. Пространството в северния ренесанс - Германия

9. Живописта - от готика към ренесанс, живото единство

10. Изобразително изкуство и художествен пазар

11. Науката и изобразителното изкуство. Дюрер

12. Художникът и неговото място в обществото

13. Ян Ван Ейк - раят на земята

14. Ян ван Ейк и живописта на Европа

15. Фламандските примитиви: Дирк Боутс, Петер Кристус, Хуго ван дер Гус

16. Човекът в изкуството на Нидерландия от 15 в.

17. Пейзажът нидерландсаката живопис от 15 в.

18. Натюрмортът в нидерландската живопис от 15 в

19. Йеронимус Бош - адът на земята

20. Социалната сатира в живописта на Й. Бош

21. Северният романизъм

22. Народностни тенденции в живописта на Нидерландия от 16 в.

23. Питер Брьогел и социално-политическата сатира

24. П. Брьогел и живописта на 16 в. в Европа

25. От цялостния свят към жанровата диференциация

Литература по темите:

Бенеш, О. ИскусствоСеверного Ренессанса. Москва.1973.

Ван Мандер, К. Книга о художниках. Москва.1940.

Либман, М. Искусство Германии. Москва.1964.

Маразов, И. Йеронимус Бош. София.1972.

Маразов, И. Албрехт Дюрер. София.1974.

Немилов, А. Грюневальд. Москва.1972.

Никулин, Н. Нидерландская живопись ХV-ХVІ в. в Эрмитаже. Ленинград.1972.

Никулин, Н. Золотой век нидерланской живописи. Москва1981.

Хьойзинга, Й. Залезът на Средновековието. С., Панорама.2002.

De Mambro Santis, R. Il canone metamorfico. Apeiron.2002.

De Vos, D. Les primitifs flamands. Fonds Mercator.2002.

Fraenger, W. M. Grunewald. Dresden.1985.

Kunst der Reformationszeit. Berlin.1983.

Marijnissen, R. Bruegel. Fonds Mercator.2003.

Panofsky, E. Early Netherlandish Painting. Harper&Row.1971.

Smith, J.Ch. The Norden Renaissance. Phaidon.2004.

The Age of Van Eyck. Brugge.2002.

http://www.wga.hu/frames-e.html

Средства за оценяване:

Реферат, тест