HACB610 Изкуството на Средновековна България

Анотация:

• Българското средновековно изкуство е еманация на творческия дух на българския

• народ, когато общественото развитие и културата са част от културните процеси в Западна и Източна Европа. Фактор на Балканите, българската държава и владетелите толерират, инициират и подкрепят развитието на изкуството и културата..

• Цел на курса е да даде представа за развитието на художествените процеси от гледна точка на отношението владетел-двор-изкуство, ктитор-паметници, произведения-тенденции-връзки и взаимовлияния с Византия, Атон, Западна Европа.

• Да се осмислт и разберат спецификата на средновековното изкуство и култура със специфичен език и изразни средства.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Най-важните паметници на средновековното българско изкуство по българските земи като хронология, стил и интерпретация.

• Разбират връзката на мисленето и духа на епохата със стила и символиката на изкуството.

2) могат:

• Да вникнат в особеностите на художествените процеси в миналата култура на Средновековието и ролята й за последвалото развитие на България, Европа и Православието.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат представа от хронологията и паметниците на предищните епохи в Средиземноморието и Древния Изток, за да могат да сравняват паметниците по българските земи с наследството на Античността и съвременната Византия.

Да имат интерес към Средновековието като част от културното наследство.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. СЛАВЯНИ И БЪЛГАРИ НА БАЛКАНИТЕ - ПРОИЗХОД, ЗАСЕЛВАНЕ, НАСЛЕДСТВО.

2. РЕЛИГИОЗНИ ВЪЗГЛЕДИ И ПРЕДСТАВИ ПРЕЗ ЕЗИЧЕСКИЯ ПЕРИОД НА БЪЛГАРИТЕ. ИДЕИ И ОБРАЗИ.

3. МИТ, РИТУАЛ И ИЗКУСТВО ПРЕЗ ЕЗИЧЕСКИЯ ПЕРИОД. ВЛАДЕТЕЛСКАТА ИДЕОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ДО ПРИЕМАНЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО.АРХИТЕКТУРА-ДВОРЦОВО И САКРАЛНО СТРОИТЕЛСТВО.СКУЛПТУРА. МАДАРСКИ9 КОННИК.

4.БЪЛГАРАСКАТА МЕТАЛОПЛАСТИКА ПРЕЗ ЕЗИЧЕСКИЯ ПЕРИОД. БЪЛГАРСКИЯТ КОЛАН, ФУНКЦИЯ И СИМВОЛИКА. ТЕХНИКИ И СТИЛОВЕ.

5.БЪЛГАРАСКАТА МЕТАЛОПЛАСТИКА ПРЕЗ ЕЗИЧЕСКИЯ ПЕРИОД. СЕРВИЗИТЕ И ТЯХНАТА ФУНКЦИЯ И СИМВОЛИКА. ТЕХНИКИ И СТИЛОВЕ.СЪКРОВИЩЕТО НА ХАН КУБРАТ – ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА НАСЛЕДСТВОТО НА СТЕПНАТА, ВИЗАНТИЙСКАТА И САСАНИДСКАТА ТРАДИЦИИ ПРЕЗ 7 ВЕК.СЪКРОВИЩЕТО ОТ НАД СЕНТ МИКЛОШ ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА НАСЛЕДСТВОТО НА СТЕПНАТА, ВИЗАНТИЙСКАТА И САСАНИДСКАТА ТРАДИЦИИ ПРЕЗ 8-9 ВЕК.

6.ХРИСТИЯНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И КУЛТУРА. ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ВИЗАНТИЙСКИЯ МОДЕЛ ВЪВ ВЛАДЕТЕЛСКАТА ИДЕОЛОГИЯ. ИЗКУСТВОТО НА ПРЕСЛАВ – СИНТЕЗ НА АРХИТЕКТУРАТА И ДЕКОРАТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИТЕ ИЗКУСТВА.СКУЛПТУРА, МОЗАЙКИ, КЕРАМИКА. ПРЕСЛАВСКАТА КЕРАМИКА. ПРОИЗХОД, МОТИВИ, ВЗАИМОВЛИЯНИЯ И ВРЪЗКИ С ИЗТОКА И ВИЗАНТИЯ.

7.ВИЗАНТИЙСКОТО НАСЛЕДСТВО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ 11-12 ВЕК.АРХИТЕКТУРА. СКУЛПТУРА.ПАМЕТНИЦИ НА СТЕНОПИСНАТА ДЕКОРАЦИЯ НА ХРИСТИЯНСКИЯ ХРАМ.

8. УКРАСАТА НА БЪЛГАРСКАТА КНИГА. НАЧАЛО И РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 10-12 ВЕК. КИРИЛСКИ И ГЛАГОЛИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ.

9.ДУХОВЕН ПОДЕМ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И КУЛТУРА ПРЕЗ 13 ВЕК.БЪЛГАРСКИЯТ СРЕДНОВЕКОВЕH ГРАД. ГРАДОУСТРОЙСТВО, AРХИТЕКТУРА.

10.СТЕНОПИСНАТА УКРАСА НА ПАМЕТНИЦИ ОТ 13 ВЕК.

11.СТЕНОПИСНАТА УКРАСА НА ПАМЕТНИЦИТЕ ОТ 14 ВЕК. ПАМЕТНИЦИ НА ВИЗАНТИЙСКОТО ИЗКУСТВО ОТ ПАЛЕОЛОГОВАТА ЕПОХА И ВЛИЯНИЕТО ИМ НА БАЛКАНИТЕ.

12.ВЛАДЕТЕЛЯТ И ДВОРЪТ В ПАМЕТНИЦИТЕ НА ИЗКУСТВОТО. ВЛАДЕТЕЛСКАТА ИДЕОЛОГИЯ И ИКОНОГРАФИЯ НА ЗРЯЛОТО СРЕДНОВЕКОВНО БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО.

13.УКРАСАТА НА РЪКОПИСНАТА КНИГА ПРЕЗ 13-14 ВЕК. СТИЛОВЕ. ПАМЕТНИЦИ.

14.ПАМЕТНИЦИ НА ИКОНОПИСТА ПРЕЗ 11-14 ВЕК.

15.ВИЗАНТИЙСКИЯТ ИЗТОК И ЛАТИНСКИЯТ ЗАПАД. ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ИЗКУСТВОТО ПО ВРЕМЕ НА КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ.РЕЛИКВИ И ПОКЛОННИЧЕСКИ ПЪТИЩА ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО.ПРИЛОЖНОТО ИЗКУСТВО ПРЕЗ 11-14 ВЕК. КОСТ, СТЕАТИТ, КАМЪК, ЕМАЙЛ, СТЪКЛЕНИ ОТЛИВКИ, ХУДОЖЕСТВЕНА КЕРАМИКА, МЕТАЛ.

Литература по темите:

ПЕНКОВА, Б. Към идейно-съдържателния контекст на стенописите от църквата „Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново. – Старобългаристика, XIX (1995), 4, 75

МАВРОДИНОВ, Н. Старобългарската живопис. С., 1946.

МАВРОДИНОВА, Л. Стенописите на църквата „Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново, С., 1974.

ГРАБАР, А. Боянската църква. С., 1978 (фонотипно издание).

БАКАЛОВА, Е., За константинополските модели в Боянската църква – Проблеми на изкуството, 1995, 1, 10-21.

БОЖКОВ, АТ. Стенописите в Беренде – бележит паметник на българската средновековна живопис. – сп. Изкуство, 1962, кн.4-5.

КАНДАРАШЕВА, ИРИНА, Стенописите от първия слой в църквата „Св. Георги”. - Старобългаристика, XIX (1995), 4,

ДЖУРОВА, АКСИНИЯ, Калиграфски материали и инструменти. – Изкуство, 1980, кн.3.

BYZANTINE EAST-LATIN WEST. Art Historical studies in Honor of Kurt Weitzmann, Dep. Of Art and Archaeology, Princeton University, 1995.

WALTER, C., Art and Ritual of the Byzantine Church, London, 1982.

Osterhout, R. Master Builders of Byzantium. Princeton Univ. Press, 1999.

Minaeva, Oksana, On some Peculiarities of the Shape and Decoration of the Vessels from the Vrap Treasure, Albania. – Izkustvo, 2001, n-1.

Средства за оценяване:

Резюме

Реферат

Тест