HACB529 Древно изкуство и идеология

Анотация:

Въвежда в изучаването и изследването на древното изкуство, като функциониращо в контекста на два типа идеология и практика - религиозна и политическа. Представя основни типове паметници на древното изкуство, според характеристиките на типове антична религиозност (официална и народна, полисна и етносна, култове към богове и мъртви, немистериална и мистериална) и политически идеологии (царска, полисна, имперска), които са основа за формиране на съдържанието и функционирането на паметниците на изобразителното изкуство в древността. Основен акцент се поставя върху изобразителните паметници, произхождащи от Балканите и Мала Азия.

Цели:

• да въведе в разбирането на идеологическия характер на древното изкуство;

• да представи типовете древно изкуство според функционирането му в религиозните и политически идеологии и практики.

• да представи идеологическия контекст на съдържанието и функционирането на древното изкуство в контраст на следренесансовата естетическа концепция за изобразителното изкуство.

• да представи формите на отражение на античната религиозност и политически идеологии в изобразителните паметници;

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни типове паметници на древното религиозно изкуство (ритуални, храмови, погребални, мистериални) и функциите им в контекста на различните политически идеологии в античността;

• основни белези на типовете идеологии в древността (религиозни и политически) и връзката им с изобразителното изкуство;

• основни понятия, представи и принципи на античните идеологически системи формиращи съдържанието на античното изобразително изкуство – полисна и етносна религиозност, култове към богове и мъртви, мистериална религиозност; царска, полисна, царска и имперска политически идеологии;

2) могат:

• да разпознават и сравняват на базово ниво основни типове паметници на древното религиозно изкуство;

• да анализират представителни паметници на античното религиозно изкуство в контекста на различни политически идеологии.

• да различават и сравняват на базово ниво типове идеологии в античността;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата Форма на преподаване Брой часове

1. Древното изкуство в идеологически контекст – въведение. лекция 2

2. Древното изкуство в религиозните ритуали лекция 4

3. Изобразителното изкуство в свещеното пространство в древността лекция 2

4. Роли и образи в античната празничност лекция 4

5. Иконография и изобразителен текст на мистериалните култове лекция 2

6. Иконография и изобразителен текст в култовете към мъртвите в древността лекция 4

8. Изкуство и религия в полисна и етносна среда лекция 2

9. Изкуство и полисна идеология лекция 2

10. Изкуство и царска идеология в древността лекция 2

11. Изкуство и имперска идеология в древността лекция 2

12. Семинар на избрана ad hoc тема дискусия 2

13. Студентски презентации Практическо занятие 2

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА, СПРАВОЧНИЦИ

Алпатов М. История на изкуството. Том І, С., 1974 г.

Батаклиев, Г., 1989, Антична митология, София.

Богданов, Б., История на старогръцката култура, С 1989

Барсело, П., М. Тачева, П. Делев, История на древните общества, С 1994

Васильев, Леонид Сергеевич История религий Востока / Леонид Васильев Москва: Книжный дом Университет, 1999

Дейвид, Розали Древен Египет : религия, митология, история / Розали Дейвид; Прев. от англ. език Савина Манолова София: Колибри, 2004

Джансън, Х. У. История на изкуството : Т. 1. : [Античен свят] / Х. У. Джансън и Антъни Джансън; Прев. [от англ. език] Милена Иванова Published: София: Елементи, 2005

Джордан, Майкъл. 1998, Енциклопедия на боговете. Прев. от англ. ез. Р. Сукачева и др. Сигнатура НБУ: С 29 / Д 524

Димитрова, Д., Древна Месопотамия, С 1994

Елиаде, Мирча История на религиозните вярвания и идеи : В 3 т. : Т. 1. : От каменния век до Елвсинските мистерии София : Издателска къща "Христо Ботев" , 1997.

Елиаде, Мирча Речник на религиите / Мирча Елиаде, Йон Кулиано ;Прев. от фр. ез. Доротея Табакова София: Лик, 1999

Енциклопедия религиите в света : С адреси в интернет / Кристин Роджърс и др.; Прев. Екатерина Митренцева б.м.: Фют, 2007

Всеобщая история архитектуры: ІІ-1. Архитектура Древней Греции. М., 1948.

Иванова, Венета Изкуството на Египет : I-XVIII династия :Фаюмски портрет / Венета Иванова София: Любомъдрие, 2002

Игнатов, Сергей Египет на фараоните / Сергей Игнатов Published: София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1996

Иванова, Мила Форма и композиция в античната архитектура : Египет / Мила Иванова София: Наука и изкуство, 1977

Тема енциклопедия Larousse : Т. 6. : Изкуството от Палеолита до Ренесанса / Ред. Благой Киров; Прев. от фр. език Николай Илиев

Изкуството на древен Египет / Състав. Анелия Славова, Мария Арабаджиева София: Абагар Пъблишинг, 2003

История на религиите : Т. 1. / Авт. кол. Анжело Брелик и др.; Прев. Лиляна Цанева София: Прозорец, 1996

История на света в 20 тома

•- Пробуждането на варварите 1500-600 г. пр. Хр.

•- Полетът на духа 600-400 г. пр. Хр.

•- Възходът на империите 400 г. пр. Хр. - 200 г. сл. Хр.

История искусства зарубежных стран : Первобытное общество, древний восток, античность / Ред. М. Доброклонский, А. Чубова Published: Москва: Изобразительное искусство, 1980 б.м.: Icon, 2006

Колпинский, Ю. Искусство Эгейского мира и древней Греции. Москва. 1970.

Коростовцев, Михаил Александрович Религията на Древен Египет / Михаил Коростовцев; Прев от рус. Юлиана Гегова София: Шамбала, 1999

Кратка енциклопедия “Тракийска древност”, 1993, под ред. на Д. Попов, София.

Кратък исторически справочник. Стария свят, С 1988

Кун, Старогръцки легенди и митове, София.

Леков, Т., Религията на древен Египет. София, Изток-Запад, 2007.

Любимов, Лев Искусство древнего мира : Книга для чтения / Лев Любимов Москва: Просвещение, 1971

Маразов, Ив., 1992, Мит, ритуал и изкуство в древна Тракия. Изд. на СУ “Климент Охридски”, София,.

Маразов, Ив., 2003, Художествени модели на древността. София.

Мифы народов мира, 19882, енц., Москва.

Мифологический словарь, 1990, ред. Мелетинский, Е. М., Москва.

Нильссон, Мартин П. Греческая народная религия / Мартин П. Нильссон; Пер. с англ. и указ. Светлана Клементьева; Отв. ред. А. И. Зайцев Санкт-Петербург: Алетейя, 1998

Полиняк, Франсоа дьо Раждането на гръцкия град : култове, пространство и общество VIII-VII век пр. Хр. = La naissaces de la cite greque : cultes, espace et societe VIII-VII siecles / Франсоа дьо Полиняк; Прев. от фр. ез. Весела Атанасова; Ред. Георги Гочев, Владимир Маринов София: Нов български университет, 2009

Попов, Д., 1989а, Залмоксис. Религия и общество на траките., София.

Попов, Димитър . Древна Гърция : История и култура. София : Лик , 2000.

Попов, Димитър, Древен Рим: История и култура. София, ЛИК, 2001.

Рабаджиев, К., 2002, Елински мистерии в Тракия. София.

Ривкин, Б. И. Антично изкуство (Малая история искусств), С., 1980.

Ростовцев, М., 1994, История на Стария свят, т.І-ІІ., София.

Тачева-Хитова, М., 1982, История на източните култове в Долна Мизия и Тракия, Vв. пр. Н. е.- ІV в. от н.е. София.

Тачева, М. Власт и социум в римска Тракия и Мизия. София 2000.

Фол, Ал., 1990, Политика и култура в Древна Тракия, София.

Фол, Ал., 1993, Слово и дела в Древна Тракия. София.

Фол, Ал., 19972, История на българските земи в древността до края на ІІІ в. пр. Хр. София.

Фол, Ал., 19982, Тракийската култура: казано и премълчано. София.

Фол, Ал., 1998, Древната култура на югоизточна Европа, София.

Фол, В., Скални топоси на вяра в Югоизточна Европа и в Мала Азия през древността. София, БАН Институт по тракология "Александър Фол", 2005.

Харви, Гил Древен Египет : Енциклопедия с адреси в Интернет / Гил Харви, Струън Рийд; Прев. Екатерина Митренцева б.м.: Фют, б.г.

Шаму, Ф., 19179, Гръцката цивилизация, София.

Becatti, G., The art of ancient Greece and Rome: From the rise of Greece to the fall of Rome, New York, 1967.

Bottero, Jean Ancestor of the West : writing, reasoning, and religion in Mesopotamia, Elam, and Greece / Jean Bottero, Clarisse Herrenschmidt, Jean-Pierre Vernant Chicago: University of Chicago Press, 2000

Brendel, O.. Prolegomena to the Study of Roman Art. Yale.1979.

Burkert, W., 19852, Greek Religion, Harvard-Cambridge-Massachusetts.

Buxton, R., 1995, Imaginary Greece. The contexts of Mythology. Cambridge University Press.

Carpenter, T. 1994, Art and Myth in Ancient Greece. Thames and Hudson.

Daremberg-Saglio, 1873-1919, Dictionaire des antiquites greques et romaines, Paris.

The dictionary of art : Vol. 1-34. : A to Anckerman / Ed. Jane Turner et al. New York: Oxford University Press, 1996

Dictionary of Classical Mythology, London.

Dictionary of Comparative Religion, New York.

Dodds, E. R., 1973, The Greeks and the Irrational. Berkley and Los Angeles.

Egyptian art in the age of the pyramids / Ed. by John P. O'Neill New York: The Metropolitan museum of Art, 1999

Enciclopedia dell'arte antica, classica e orientale : Atlante : dei complessi figurati e degli ordini architettonici / Direttore generale Vincenzo Cappelletti vol. 1-7. Roma: Instituto Enciclopedia Italiana, 1973

The Encyclopedia of Religion, ed. M. Eliade.

Grant, Michael. Art in the Roman Empire /. London: Routledge, New York: 1995

Kleiner, Fred, A history of roman art / Fred S. Kleiner . Belmont: Thomson Wadsworth, 2007

Humphreys, Sarah C. The strangeness of gods : historical perspectives on the interpretation of Athenian religion / S.C. Humphreys. Oxford: New York: Oxford University Press, 2004

Hurwit, Jeffrey M. The art and culture of early Greece, 1100-480 B.C. Ithaca : Cornell University Press , 1985.

Khomeiny, Aytollah Principes politiques, philosophiques, sociaux et religieux / Aytollah Khomeiny Paris: Editions Libres-Hailler, 1979

Der kleine Pauly : Lexikon der Antike in fuenf Baenden : Band 1.- 5 : Aachen - Dichalkon / Hrsg. von Konrat Ziegler, Walther Sontheimer Published: Muenchen: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1979Kleiner, D.. Roman Art. Yale.1992

Levinson, David Religion : a cross-cultural encyclopedia / David Levinson New York: Oxford University Press, Oxford: 1996

LIMC – Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Vol. I-VIII, Artemis Verlag, Zurich - Munchen 1988-1997.

Parker, Robert Polytheism and society at Athens / Robert Parker Oxford: New York: Oxford University Press, 2005

Pollit, J.J. Art and Experience in Classic Greece. Cambridge.1972.

Pauli-Wissowa, W. Kroll, 1936, Real-Encyklopadie der Classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart.

Religion in Ancient Egypt : gods, myths, and personal practice / John Baines, Leonard Lesko, David Silverman; Ed. by Byron Shafer Ithaka: Cornell University Press, 1991

Rives, James, Religion in the Roman Empire / James B. Rives. Malden: Blackwell Publishing, 2007

Richter, Gisela M. A. A handbook of Greek art / Gisela M. A. Richter London: Phaidon Press, 2003

Schefold, K. L`Arte greca come fenomeno religioso. Garzanti.1962.

Stewart, A. Greek Sculpture. Yale.1990.

Strong, Donald Emrys. Roman imperial sculpture : an introduction to the commemorative and decorative sculpture of the Roman Empire down to the death of Constantine / Donald Strong. London: Alec Tiranti Ltd., 1971

Tanner, Jeremy. The invention of art history in ancient Greece : religion, society and artistic rationalisation / Jeremy Tanner. Cambridge: Cambridge University Press, 2006

Vermeule, E., T., 1979, Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry. Berkeley.

Vernant, Jean-Pierre, et al. Agon, logos, polis : the Greek achievement and its aftermath. Stuttgart : Franz Steiner Verlag , 2001.

Zaidman, L., P., Pantel, 19922, Religion in the Ancient Greek City, Cambridge.

АНТИЧНИ АВТОРИ:

Еврипид. Трагедии. Т.І-ІІ. Пер. И. Анненского, С. Шервинского. Москва, 1980.

Еврипид. Рес. Превод: Ст. Гечев. София, 1995.

Овидий, Публий Назон. Метаморфози. Превод: Г. Батаклиев. София, 1981.

Овидий, Публий Назон. Собрание сочинения. Т.І-ІІ. Санкт-Петербург, 1994.

Омир. Илиада. Превод: Ал. Милев, Бл. Димитрова. София, 1976.

Омир. Одисея. Превод: Г. Батаклиев. София. 1995.

Платон. Държавата. Превод Ал. Милчев. София, 1981.

Платон. Диалози. Т.І-ІІ, ІV. Превод: Г. Михайлов, Б. Богданов, П. Димитров, Ц. Бояджиев, Д. Марковска. София 1979-1990.

Хезиод. Теогония. Дела и дни.; Омирови химни. София, 1988.

Херодот. История. Ч.І-ІІ. Превод: П. Дмитров. София. 1986-1990.

Crane, Gregory R. (ed) The Perseus Project, http://www.perseus.tufts.edu (база данни за изобразителни и писмени извори за античната култура)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА - МОНОГРАФИИ, СТАТИИ, СТУДИИ

Алексиева, М. Елински орфически свидетелства, София, ЛИК, 2004.

Богданов, Б., 1989, Орфей и древната митология на Балканите. София.

Брестед, Джеймс Хенри. История на древен Египет, т. І, ІІ. София, Мириам, 2008.

Леков, Т., Религията на древен Египет. София, Изток-Запад, 2007.

Василева, Майя. Цар Мидас между Европа и Азия. Studia Thracica 8. София, БАН, 2004.

Венедиков, Ив., 1983, Медното гумно на прабългарите, София.

Венедиков, Ив., 1996, Тракийското съкровище от Летница, София.

Венедиков, Ив., 1992, Раждането на боговете. София.

Вернан, Ж.-П., 1998, Мит и мислене при древните гърци. София.

Вернан, Ж.-П., 2001, Древногръцки митове, София.

Видал-Наке, П. 2000, Черният ловец. София.

Гичева, Р., 1997, “Змеевата сватба” в апликациите от Летница, в: Проблеми на изкуството, 1997/3-4/59-65.

Гичева, Р., 1999, Кръстосаните колани в изкуството на Magna Graecia и тракийската миторитуална традиция, в: Проблеми на изкуството, 1999/4/ с. 44-52.

Гичева, Р., Яйцето в дионисовите мистерии и лазарските обреди. В: МИФ-7: ????????? на акад. Дмитрий Раевский, Департамент “История на културата”, НБУ, София, 2001, с. 526-551.

Гичева-Меймари, Р., 2007 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І. Обредът. В: МИФ 12, сборник на деп. История на културата в НБУ, София 2007, с. 153-186. обем 30 ст. стр.

Гичева-Меймари, Р., 2007 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част ІІ. Името. В: сп. “Проблеми на изкуството”, 2007, кн. 1, с. 36-51. обем 30 ст. стр.

Гичева-Меймари, Р., 2008 - Баклата в древните мистерии и Балканската традиционна култура. В: Докторантски четения на Департамент „История на културата”, НБУ, София, 2008, с. 85-103, обем 25 ст. стр.

Гичева-Меймари, Р., 2008 – Кръстосани на гърдите ленти в религиозните практики и вярвания на Античността и Византия. В: Изкуствоведски четения, Институт за изкуствознание, БАН, София, 2008, с. 345-352, ил. 15-16. Обем 15 ст. стр.

Гичева-Меймари, Р., 2008 – Богини и свещени растения в гробницата от Свещари. В: сп. “Проблеми на изкуството”, 2008, кн. 2, с. 3-10. Обем 20 ст. стр.

Гичева-Меймари, Р., 2010 – Керноси-венци в мистериите на самотракийските богове и кабирите. В: Рабаджиев, К., Х. Попов, In Memoriam Dimitri P. Dimirov (под печат).

Гичева-Меймари, Р., 2010 – Обредите на Бромиос според епиграфски сведения. В: Попов, Д. (ред.) In Memoriam Ivani Venedikov. Center of Thracology, Bulgarian Academy of Science, (под печат).

Гичева-Меймари, Р., 2010 - Куковден – Дионисов или Кабирически обред? Част І.2. Обредни действия, храна, забрани, роли. В: Българска етнология, 2009; №3, с. (под печат).

Гласнер, Жан-Жак. Месопотамия. София, Колибри, 2008.

Гочева, Зл., 1987, Завещано от траките. София.

Гримал, П. Римската цивилизация, С, 1998

Дандамаев, ред. 1989, Древние цивилизации, Москва.

Дейвид, Розалии, Древен Египет: религия, митология, история. София, Колибри, 2004.

Димитров, Петър, Индоевропейски езици и култура. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2007.

Древние цивилизации, под. ред. на Г. М. Бонгард-Левин, Москва 1989

Елиаде, М., 1998, Образи и символи. София.

Иванов, Вяч.,1917, Эллинская религия страдающего бога. Фрагменты верстки книги 1917., в: Эсхил. Трагедии. Пер. Вяч. Иванов, Москва, 1989, стр. 307-350.

Иванов, Вяч.,1922, Дионис и прадионисийство . Фрагменты книги. (докторска дисертация, защитена през 1922 г.), в: Эсхил. Трагедии. пер. Вяч. Иванов, Москва, 1989, стр. 351-450.

Культура древнего Рима. Сборник, Т.1- 2, М., 1985.

Кэмпбелл, Дж., 1997, Тысячеликий герой. Москва.

Лосев, А. Ф., 1957, Античная мифология в ее историческом развитии. Москва.

Маккол, Хенриета. Месопотамски митове. София, Абагар 2003.

Маразов, Ив., 1992. Видимият мит. Изкуство и митология. ИК “Христо Ботев”.

Маразов, Ив., 1994, Митология на златото. ИК “Христо Ботев”. София,.

Маразов, Ив., 1994, Митология на траките. “Секор”, София.

Маразов, Ив., 1996, Съкровището от Рогозен. “Секор”, София.

Маразов, Ив., 2001, Траките и виното. София.

Маразов, Ив., Пространството на Филоктет, в: МИФ-5, 1999:165-232.

Маразов, Ив., Хубавата Елена между “името” и “нещото”. В: Краев, Г., И. Бокова (ред.), Маска и ритуал. София 1999: 14-71.

Маразов, Ив., “Бащи” и “деца” в култа на Кабирите и в митобогията на Средиземноморието. В: Проблеми на изкуството.1999/4, с. 26-43.

Маразов, Ив., Черните Кабири. В: Проблеми на изкуството 2003/3.

Мифологии древнего мира, сб., 1977, под ред. В. А. Якобсон, пер. с англ., Москва.

Михайлов, Г., 1972, Траките. София.

Михайлов, Г., 1975, Проблеми на тракийската митология. В: Векове, 1975,5.

Михайлов, Г., 1989, Изображение на тракийския Ликург върху кратера от Дервени, в: Изкуство, 1989/1/40, София.

Попко, М., Митология на хетска Анатолия, С 1983

Попов, Д., 1981, Тракийската богиня Бендида. София.

Попов, Д., 1982, Проучвания върху тракийската религия. Обезсмъртяването. В: ГСУ, ИФ, т.77, София.

Попов, Д., 1985, Царят и царската власт. В: ГСУ, ИФ, 78, София.

Попов, Д., 1989в, Проучвания върху тракийската религия. Тайните общества. В: ГСУ, ИФ, т.77, София.

Попов, Д., 1995, Богът с много имена. София.

Тракийски легенди, 1981, сб., Фол, Ал. и др., София.

Фол, Ал., 1991, Тракийският Дионис. Книга първа. Загрей. София.

Фол, Ал., 1994, Тракийският Дионис. Книга втора. Сабазий. София.

Фол, Ал., 1994а, Обред и драма, в: Проблем на изкуството, 1994/3/10.

Фол, Ал., 1995, Химните на Орфей. София.

Фол, В., 1993, Скалата, конят, огънят. Ранна тракийска обредност. София.

Райчевски,Ст., В.Фол. Кукерът без маска. С., 1993.

Фрейденберг, О. М., 1998, Миф и литература древности, Москва.

Фрейденберг, О. М., 2001, Поетика на сюжета и жанра. София.

Boardman, John, The Cambridge ancient history : plates to volumes V and VI : the fifth and fourth centuries B. C. Cambridge University Press , 1994.

Boardman, J. Pre classical. Pinguin.1978.

Boardman, J. The Diffusion of Classical Art in Antiquity.1994.

Brendel, O. Etruscan Art. Yale.1979.

Burkert, W., Structure and History in Greek Mythology and Ritual. 1979.

Burkert, W., 1987, Ancient Mystery Cults. Harvard University Press.

Carpenter, T., C. Faraone (eds), 1993, Masks of Dionysus.

Chuvin, P., 1992, La religione in Grecia. Laterza.

Clinton, K., 1992, Myth and Cult. The Iconography of the Eleusinian Mysteries.

Cole, S. G., 1984, Theoi Megaloi: The Cult of the Great Gods at Samothrace.

Cook, A. B., 1914-1940, Zeus. A Study of Ancient Religion. Vol. 1-3, Cambridge.

Cook, R.M. Greek Art. Penguin.1976.

Cosmopoulos, M. B. (ed.) 2003, Greek Mysteries. The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults. Routledge.

Daumas, M., 1998, Cabiriaca. Recherches sur l’iconographie du culte des Cabires. Paris.

Davies, J. K. Democracy and classical Greece. Sussex : The Harvester Press , 1978.

Dietrich, B. C., 1974, The Origins of Greek Religion, Berlin - New York.

Des Places, E., 1977, La religion grecque. Paris.

Deubner, L. 1956, Attische Feste. Berlin.

Dodds, E. R., 1973, The Greeks and the Irrational. Berkley and Los Angeles.

Farnell, L., 1921, Greek Hero Cults and Ideals of Immortality. Oxford.

Farnell, L., 1890-1909, The Cults of the Greek States, vol I-V, Chicago.

Guthrie, W. K. C., 1935, Orpheus and Greek Religion. A Study of the Orphic Movement. London.

Guthrie, W. K. C., 1938, The Greeks and their Gods. London.

Harrison, J.E., 1903, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Cambridge.

Kerenyi, K., 1959, The Heroes of the Greeks. Thanes and Hudson, New York.

Kerenyi, K., 1976, The Gods of the Greeks. London.

Kerenyi, K., 1977, Eleusis. Archetypical Image of Mother and Daughter.

Kerenyi, K., 1976, Dionysus. Archetypical Image of Indistructable Life.

Kern. O., 1926-38, Die Religion der Griechen, Vol. 1-3, Berlin.

Lonsdale, S., 1993, Dance and Ritual Play in Greek Religion.

Morris, S. Daidalos and the Origins of Greek Art. Princeton.1992.

Mylonas, G. E., 1962, Eleusis and the Eleusinian Mysteries. Princeton.

Neils, J. (ed.) 1992, Worshipping Athena. Panathenaia&Parthenon.

Nilsson, M., 1925, A History of Greek Religion. Oxford.

Nilsson, M., 1927, 19502,The Minoian-Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion, London; Lund.

Nilsson, M., 1952, Early Orphism and kindered Religious Movements. In: Opuscula Selecta, vol. II, p. 628-683, Lund.

Nilsson, M., 1960, The Immortality of the Soul in Greek Religion. In: Opuscula Selecta, vol. III, p. 40-55, Lund.

Nilsson, M., 1969, Geshichte der griechichen Religion. Munchen.

Nilsson, M., 1975, The Dionysiac Mysteries of the Hellenistic and Roman Age. New York.

Parke, H.W.,1997, Festivals of the Athenians, London.

Parker, R., 1990, Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion. Oxford.

Price, S., 1999, Religions of Ancient Greeks. Cambridge.

Robertson, N., 1992, Festivals and Legends: the Formation of Greek Cities in the Light of Public Ritual. Toronto.

Rohde, E., 19259, Psyche, transl. By W. B. Hillis, London.

Seaford, R., 1995, Reciprocity and Ritual. Homer and Tragedy in the Developing City-State. Oxford. Clarendon Press.

Segal, Ch., 1982, Dionysiac Poetics in Euripide’s Bacchae. Princeton UP.

Simon, E., 1983, Festivals of Attica. An Archaeological Commentary. London.

West, M. L., 1999, The East face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Oxford.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА В БИБЛИОТЕКАТА НА НБУ

Древно египетско изкуство от Британския музей : 5 ноември 1981 г. - 4 януари 1982 г. : [каталог] София: Комитет за култура, Археологически институт с музей при БАН, 1982

Robert Von Rudloff, 1999, Hekate in ancient Greek religion. Cadboro

Jennifer Reif, 1999, Mysteries of Demeter : rebirth of the pagan way. York Beach.

Michael Cosmopoulos, 2003, Greek mysteries : the archaeology and ritual of ancient Greek secret cults. London

Burkert, Walter. Savage energies : lessons of myth and ritual in ancient Greece / Walter Burkert. Chicago: The University of Chicago Press, 2001

Burkert, Walter. Homo Necans : the anthropology of ancient Greek, sacrificial ritual and myth / Walter Burkert; Berkley: University of California Press, Los Angeles: London: 1983

Walter Burkert. Ancient mystery cults. Cambridge: Harvard University Press, 1987

Walter Burkert. Structure and history in Greek mythology and ritual. Berkeley: University of California Press, 1997.

Walter Burkert. Creation of the sacred : tracks of biology in early religions. Cambridge: Harvard University Press, London: 1996.

The Oxford history of the Roman world / Ed. by John Boardman, Jasper Griffin, Oswyn Murray , Oxford;: New York: Oxford University Press, 1991

Wells, Colin. The Roman Empire / Colin Wells. Cambridge: Harvard University Press, 2002

Stierlin, Henri, The Roman Empire : from the etruscans to the decline of the Roman Empire / Henri Stierlin. Koln: Taschen, 2004

Harrison, Thomas. Divinity and history : the religion of Herodotus / Thomas Harrison. Oxford: Oxford University Press, 2005

Murray, Gilbert. Five stages of Greek religion / Gilbert Murray. New York: Doubleday Anchor Books, б.г.

Lawson, John Cuthbert. Modern Greek folklore and ancient Greek religion : a study in survivals / John Cuthbert Lawson. Kila: Kessinger Publishing, 2003

Cross, Frank Moore Canaanite myth and hebrew epic : essays in the history of the religion of Israel / Frank Moore Cross Cambridge: Harvard University Press, London: 1997

Lewis, I. M. Ecstatic religion : an anthropological study of spirit possession and shamanism / I. M. Lewis Harmondsworth: Penguin Books, 1971

Fotev, Georgi Ethnicity, religion and politics : essays on multidimensional transition / Georgi Fotev Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publ. House, Pensoft Publ., 1999

Staples, Ariadne From Good Goddess to vestal virgins : sex and category in Roman religion / Ariadne Staples London: Routledge, New York: 1998

Antonaccio, Carla M. An archaeology of ancestors : tomb cult and hero cult in early Greece / Carla M. Antonaccio Lanham: Rowman & Littlefield Publ., 1995

Bremmer, Jan N. The early Greek concept of the soul / Jan Bremmer Princeton: Princeton University Press, 1993

Cole, Susan Guettel Landscapes, gender, and ritual space : The ancient Greek experience / Susan Cole Berkeley: University of California Press, 2004

Connelly, Joan Breton Portrait of priestess : Women and ritual in ancient Greece / Joan Connelly Princeton: Princeton University Press, 2007

Siegmund, Georg Rausch und Religion / Georg Siegmund Hamm: Hoheneck, [1967]

Picard, Charles Les religions prehelleniques : crete et Mycenes / Charles Picard Paris: Presses Universitaires de France, 1948

Moore, Clifford Herschel The religious thought of the Greeks : from Homer to the triumph of Christianity / by Clifford Herschel Moore Whitefish: Kessinger Publishing, б.г.

Societas classica : Култури и религии на Балканатие, в Средиземноморието и Изтока : Ч.III. - 2 : История и култура на Балканите / Авт. кол. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009

Societas classica : Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока : Ч.III. - 1 : Класически езици и култури / Авт. кол. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2009

Токарев, Сергей Александрович Религия в истории народов мира / Сергей А. Токарев Москва: Политическа литература, 1964

Елиаде, Мирча Трактат по история на религиите / Мирча Елиаде; Прев. от фр. Георги Цанков София: Лик, 2002

История на религиите : Университетски курс лекции / Александър Викторов Федотов и др. София: Гутенберг, 1999

Kuhrt, Amelie The Ancient Near East : Vol. I. : From c. 3000 B.C. to c. 1200 B.C. / Amelie Kuhrt London;: New York: Routledge, 1994

Kuhrt, Amelie The Ancient Near East : Vol. II. : From c. 3000 B.C. to c. 300 B.C. / Amelie Kuhrt London;: New York: Routledge, 1995

Wilkinson, Richard H. The complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt / Richard H. Wilkinson London: Thames&Hudson, 2003

Wilkinson, Richard H. The complete temples of ancient Egypt / Richard H. Wilkinson London: Thames & Hudson, 2000

Hornung, Erik Conceptions of God in ancient Egypt : the one of the many / Erik Hornung; Translated from the german by John Baines Ithaca: Cornell University Press, New York: 1996

Egypt : the world of the pharaons / Ed. by Regine Schulz, Matthias Seidel Cologne: Konemann, 1998

Encyclopedia of the archaeology of Ancient Egypt / Comp. and ed. by Katheryn A. Bard London: Routledge, New York: 1999

Valley of the kings / Ed. by Kent R. Weeks Vercelli: Friedman/Fairfax Publ., 2001

Харт, Джордж Древний Египет / Джордж Харт Лондон: Дорлинг Киндерсли Лимитед, 1990

Бъдж, Едгар Алфред Томпсън Уолис Египетската магия / Е. А. Уолис Бъдж; Прев. от англ. Юлиян Антонов, ред. Сергей Игнатов София: Лик, 2000

Павлов, Всеволод Владимирович Египетская пластика малых форм / В. В. Павлов, С. И. Ходжаш Москва: Искусство, 1985

Барет, Клайв Египетските богове и богини : Митологията и вярванията в древен Египет / Клайв Барет; Прев. от англ. Цветан Петков София: Абагар, 1999

Книга на мъртвите на древните египтяни / Прев. от фр. език и бел. Йордан Ватев; Встъп. студия Елит Николов; Ред. на прев. Афродита Василева София: Наука и изкуство, 1982

Андрю, Гиймет Колекция от А до Я : Древен Египет / Гиймет Андрю, Патрисия Риго и Клод Тронеке; Прев. от фр. език Катя Пеева София: Унискорп, 2004

Камбъл, Джоузеф Маските на бога : Т. 2. : Източна митология / Джоузеф Камбъл; Прев. от англ. език Ани Васева; Ред. Крум Ацев София: Рива, 2004

Михаловски, Казимеж Пирамиди и мастаби / Казимеж Михаловски София: Български художник, 1973

Кинк, Хильда Августовна Художественное ремесло древнейшего Египта и сопредельных стран / Хильда Кинк Москва: Наука, 1976

Маккол, Хенриета Месопотамски митове / Хенриета Маккол; Прев. от англ. език Юлиана Ангелова Велико Търново: Абагар, 2003

Bandinelli, Ranuccio Bianchi Roma : La fine dell' arte antica : dal IIsecolo a C. alla fine dell'Impero / Ranuccio Bandinelli Milano: Quotidiani, 2005

Средства за оценяване:

1 задължителна задача и 1 задача по избор.

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

Анализ – задълж. задача 50%

Дискусии – изб. зад. 50%

Електронна публикация - изб.. 50%

Презентация– изб. зад. 50%

Тест– изб. зад. 50%

Есе (писмено и устно) 100%