HACB652 Българска възрожденска култура

Анотация:

Курсът въвежда студентите в най-важните исторически и културологични проблеми на Българското възраждане. Всяка лекция представя отделен аспект от развитието на българската възрожденска култура.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции:

Студентите ще познават развитието, проблемите и имената в българската култура от втората половина на ХVІІІ и ХІХ век.

Знания:

Студентите ще познават най-важните исторически извори и литературни източни, които са в основата на изкуството на Българското възраждане.

Умения:

Придобитите умения студентите ще бъдат основа в изучаване на българското възрожденско изкуство.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в проблематиката на курса. Периодизация. Ренесанс и Възраждане;

2. Зараждане на националната идеология;

3. Образованието;

4. Цариградските българи;

5. Българският Великден;

6. Българската екзархия;

7. Българският възрожденски град;

8. София през Възраждането;

9. Всекидневният живот;

10. Паисии Хилендарски и Софроний Врачански;

11. Големите възрожденски фамилии;

12. Театър, музика, литература през Възраждането;

13. Големите имена на Възрожденската интелигенция;

14. Съвременни прочити на Възраждането;

15. Заключителен семинар

Литература по темите:

Димитров, Вл. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. С., НБУ, 2012.

Генчев, Н. Българското възраждане

Средства за оценяване:

Крайната оценка се формира от минимум три от изброените форми за текущ контрол:

1. Есе;

2. Реферат;

3. Статия;

4. Рецензия;

5. Присъствие и участие.