HACB712 Самостоятелна работа "Подготовка на текст за публикуване "

Анотация:

Курсът запознава студентите с основни и специфични за отделните жанрове изисквания, които трябва да се спазват при подготовка за публикуване на текстове с различно предназначение:

- структуриране на текста;

- цитиране на литература;

- технически изисквания;

- оформление.

Специално внимание е отделено на подготовката и окончателното представяне на бакалавърски, магистърски и докторски тези.

Курсът приключва със структурен и технически анализ на статия, публикувана в специализирано печатно или електронно издание, представен в писмен вид.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р
проф. Милена Беновска-Събкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да подготвят научен, научнопопулярен и реферативен текст за публикуване.

Ще бъдат подготвени за заключителния етап на висшето си образование - изготвяне на бакалавърски, магистърски или докторски тези.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

І. Текст - вид и предназначение

ІІ. Етимология на термините "публика", "публичност", "публикация"

ІІІ.Етапи при подготовката и основни изисквания за публикуване на научни текстове:монография, студия, статия, научно есе

ІV. Специфика на научно-популярния текст

V. Видове цитирания

VІ.Техническо оформяне на текста

VІІ.Специфика и основни изисквания към:

. бакалавърска теза

. магистърска теза

. докторска теза

VІІІ. Специфика на електронната публикация.

ІХ. Практикум: анализ на публикуван текст в научно списание, специализиран вестник за култура,готови бакалавърски, магистърски и докторски тези.

Литература по темите:

Стефан Керпеджиев. ИНФОРМАЦИОННА СТРУКТУРА НА НАУЧНАТА ПУБЛИКАЦИЯ

http://slovo.uni-plovdiv.bg/ma/pisane-statia.htm

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 50%

Практическа задача - 50 %