ADVB670 Практика: От идеята до крайния продукт

Анотация:

Курсът е изънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и натрупването на практически знания в сферата на рекламата. Способността да се анализира практиката и да се извличат поуки от нея, като се търси връзката между теорията и практиката е акцент на писмените работи, които студентите ще подготвят по този курс.

Практическата разработка цели да се затвърдят теоретичните знания и демонстрират практическите умения на студентите да създават цялостни рекламни кампании.

Разработката съдържа както аналитична, така и творческа част.

Цел:

• Да провери способностите на студентите да прилагат теоретичните знания на практика.

• Да стимулира уменията на студентите да планират, организират и провеждат реални изследвания

• Да утвърди уменията на студентите да вземат ефективни решения в сферата на маркетинга въз основа на целенасочени изследвания.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:.

• Как да се справят самостоятелно с конкретни практически задачи.

• Основни принципи на художественото оформление за всички видове реклама включително печатна, външна, радио, телевизионна, интерактивна, нетрадиционна (ambient/guerilla).

• Теоретични принципи за структура и процеси в една рекламна агенция при подготовка и представяне на рекламна кампания.

• Теоретични принципи за работа с клиенти и вземане на решения

• Методи и средства за стимулиране на качествени творчески идеи в съчетание с практически бизнес резултати

2) могат:

• Да развият качества за създаване, аргументиране и представяне на идеи

• Да правят избор за подходящи и ефективни творчески решения

• да управляват и отчитат рекламна кампания.

• Да представят и убеждават клиенти и партньори.;

• да представят личните си разработки при кандидатстване за работа като илюстрация на способностите и знанията им


Предварителни изисквания:
• Основни теоретични познания по маркетинг

• Желание за работа в екип

• Базови умения за работа с програмни продукти за създаване на визуални материали

• английски – средно нивоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Реално изработена рекламна концепция на продукт по избор, която включва печатна, телевизионна и друг вид реклама. Преподавателите определят индивидуален план на всеки студент.

Литература по темите:

• Бъди различен или умри. Оцеляване в ерата на убийствена конкуренция , Джак Траут, Стив Ривкин , ИК "Кръгозор", 2002

• Холивуд пере най-добре, Жак Сегела, 1993

• Buzz, M. Zalzman, Ira Matathia, Ann O’Reilly, John Wiley&Sonsq Inc., Hoboken, New Jersey, 2003

• When Cultures Collide, Richard D. Lewis, Nicholas Brealey Publishing, London, 1999

• Залезът на рекламата и възходът на Пъблик рилейшънс , Ал Рийс, Лаура Рийс, ИК "Класика и стил", 2003

• Краят на рекламата, каквато я познаваме, Серджо Зийман, ИК "Класика и стил", 2005

• Интегрирани маркетингови комуникации, Д. Доганов, Боян Дуранкиев, Хр. Катранджиев, Университетско издателство «Стопанство», 2003

• материалите от курсът по Рекламна кампания - планиране, организиране, провеждане и оценка.

Средства за оценяване:

самостоятелни работи, казуси, презентации