ADVB650 Проект

Анотация:

Курсът е изънаудиторен и има за цел да стимулира самостоятелното мислене на студентите и натрупването на практически знания в сферата на рекламата. Способността да се анализира практиката и да се извличат поуки от нея, като се търси връзката между теорията и практиката е акцент на писмените работи, които студентите ще подготвят по този курс.

Цел:

• Да провери способностите на студентите да прилагат теоретичните знания на практика.

• Да стимулира уменията на студентите да планират, организират и провеждат реални изследвания

• Да утвърди уменията на студентите да вземат ефективни решения в сферата на маркетинга въз основа на целенасочени изследвания.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  
гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р
 Георги Малчев  
гл. ас. Боян Кутевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да се справят самостоятелно с конкретни практически задачи.

• Как и къде да намират информация, върху която да разработват анализите си.

методологията и методиката на маркетинговите анализи: вътрешни и външни

• Основни принципи на художественото оформление за всички видове реклама включително печатна, външна, радио, телевизионна, интерактивна, нетрадиционна (ambient/guerilla).

2) могат:

• Да проучват, събират, сортират и пресяват необходимата информация за разработване на конкретен казус (рекламна кампания, рекламна стратегия, брандинг стратегия, анализ на марковия имидж и др.).

• Да представят логично и аргументирано собствените си тези във връзка с практическата задача.

• Самостоятелно да изследват, анализират и оценяват състоянието на маркетинговата дейност на фирмата

• Да усвоят основните похвати при решение на визуални рекламни задачи

• Да намират точните практически решения в областта на дву- и триизмерната реклама

• Да прилагат дизайнерски решения при оформлението на страницата за по-ефективното комуникиране на рекламните идеи в единична реклама или в цялостната рекламна кампания;

• да прилагат стратегията, идеята и визуалните и вербални комуникации в рекламата;

• Да изграждат цялостна последователна концепция за реклама на продукт

• Да представят логично и аргументирано собствените си тези във връзка с практическата задача


Предварителни изисквания:
• Общи познания в областта на маркетинга, рекламата и медиите

• Основни умения по маркетингови изследвания или социология.

• Основни умения за работа с Excel и/или SPSSФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ на занятие Заглавие на темата преподавател

1 Проект Копирайтинг - Д-р Боян Кутевски

2 Творчески проект ПРОСТРАНСТВЕН РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН НА ФИРМА - Доц. Боряна Минчева

3 Изследователски проект РЕАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕДИЯ - гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян

4 Проект Брандинг - Д-р Боян Кутевски

Литература по темите:

Райков, Здравко. Корпоративен имидж, Дармон, София, 2001, стр.33, 43

Джоанис, А., “Творческият процес в рекламата”, изд. “Ваньо Недков”, София, 1992 Кафтанджиев, Хр., Езикът на рекламата. Графика и текст. София, 1992.

Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламната комуникация. София, 2006.

Кийн, Джон. Медиите и демокрацията. София, 1999.

Петрова, Стефка. Парцелираност (сепаратизация) във вестникарския език. // Медиите и езикът. София, 1999.

Стоянов, Красимир. Езикова престижност и медийни манипулации. // Медиите и езикът. София, 1999.

Кафтанджиев, Хр., Тектът на печатната реклама. София, 1998.

Проп, Владимир, Морфология на приказката, София, 2001

Пропп, В. Я., Исторические корни волшебной сказки, Ленинград, 1986

Bruce Bendinger – The copy workshop workbook

Lew Hunter – Screenwriting 434

Robert McKee – The Story

Robert Kernen – Building better plots

Richard Blum – TV and Screenwriting

Linda Seger – Making a good script great

William Goldman – Adventures in the screen trade

Rick Reichman – Formatting your screenplay

Юнг К. Г. Архетип и символ. - М., 1991

Сегела Ж., Холивуд пере най-добре. - София, 1991.

Schultz D. Strategic Advertising Campaigns. - Lincolnwood, 1991.

Sandage C.H., Fryburger V., Rotzll K. Advertising. Theory and Practice. - Homewood, 1979.

Bovee C., Arens W. Contemporary Advertising. - Richard D.Irwin.Inc., 1994

o Желев, С, Маркетингови изследвания.

o Желев, С, Маркетингови изследвания за маркетингови решения.

o Катранджиев. Х, Медия планиране на рекламната кампания.

o Зийман, С., Краят на маркетинга какъвто го познаваме.

o Зийман, С., Краят на реклмата каквато я познаваме.

o Котлер, Ф., Основи на маркетинга

o Котлер, Ф., Управление на маркетинга.

o Котлер, Ф., Маркетинг съвети от А до Я..

Средства за оценяване:

самостоятелни работи, казуси