ADVB606 Визуалната комуникация в рекламата

Анотация:

Курсът разглежда особеностите на визуалната комуникация в рекламата като въвежда понятието «визуална култура» и прави преглед на различните технологични и стилови вълни в нея. На тази основа се предлагат методи за анализи и продуктивни творчески стратегии при създаването на рекламно послание.

Сред темите са: етапи и особености в развитието на визуалната комуникация, структурни и символни характеристики на визуалния образ в епохата на предмодернизма, модернизма и постмодернизма, визуалната комуникация в рекламата като естетика и като социален инструмент и др.

Цели на курса:

• да представи визуалната комуникация в исторически контекст като осветли структурните принципи за изграждане на образите в съвременната визуална култура;

• да предложи подходи за формални и тематични решения на творчески задачи в областта на графичния дизайн и рекламата;

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• понятията „визуална култура” и „визуална комуникация” в исторически контекст;

• структурните и символните стратегии на комуникация във визуалната култура до дигиталната ера - (изкуствата и аналоговите медии);

2) могат:

• да преценяват структурните особености и символните полета на визуалния продукт и да използват критично полученото знание в собствената си творческа работа;

• да разбират и възпроизвеждат стиловите практики на на изкуствата и аналоговите медии при изграждане на визуален продукт;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Необходимо е студентите да имат обща култура в областта на визуалните изкуства.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Понятие за „визуална култура”. Визуалната култура и визуалната комуникация в исторически контекст.

2. Концептуални и стилови формати на визуалната култура в ранното и развитото Средновековие.

3. Особености на композицията и разказа във визуалната култура на Средновековието.

4. Концептуални и стилови особености на визуалната култура в епохата на Ренесанса.

5. Стилови разгръщания и визуални иновации в изкуството на Ренесанса.

6. Особености на композицията и визуалния разказ в произведенията на Ренесанса и Барока.

7. Предмодернизъм - Модернизъм - Постмодернизъм. Определение. Хронология и граници. Картини на света.

8. Кризата на визуалния образ в епохата на модернизма.

9. Стилове и школи на модернизма.

10. Особености на композицията и разказа в произведенията на модернизма.

11. Идея за проект.

12. Семинар и дискусия по представените от студентите проекти.

13. Семинар и дискусия по представените от студентите проекти.

14. Семинар и дискусия по представените от студентите проекти

15. Заключителен семинар и оценка ТО.

Литература по темите:

• An Introduction to Visual Culture (Routledge, 1999), еd., Nicholas Mirzoeff

• The Language of New Media, (MIT Press, 2001), Lev Manovich

Средства за оценяване:

По време на семестъра студентите изготвят проект по зададена тема.