FRAB503 Произношение и правопис във френския език

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

• Курсът се състои от 30 академични часа, в които обучаваните се запознават с основни понятия от областта на фонетиката и фонологията на френския език, както и с приниципите на транскрибиране на френски текстове.

• След завършването на курса студентите трябва да познават органите на говора, начина на артикулиране, вокалната и консонантна системи на френския език, приликите и разликите във фонетичните системи на български и френски и пр. Освен това те трябва да умеят да транскрибират френски текстове и да разчитат транскрипция на такива текстове.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да познават в основни линии принципите на артикулиране на френски

• основни понятия от дескриптивната фонетика на френски език

2) могат:

• да преодоляват родноезиковата интерференция

• да разчитат транскрибиран текст на френски език


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• … Ниво В2 на владеене на френски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Definitions.

2 Types de phonetique. Liaison avec d’autres domaines de l’activite humaine.

3 Aspect acoustique et articulatoire du son.

4 Mecanisme de la phonation et organes de la parole.

Classement general des sons. Voyelles francaises.

5 Classement des consonnes francaises.

6 Comparaison contrastive des systemes phonetiques bulgare et francais.

7 L’accent en francais. Types et exemples.

8 Syllabe, groupe rythmique.

9 Intonation et rythme

10 Liaisons.

11 Principes de la transcription. Exercices de transcription francaise

Литература по темите:

1. NIKOLOV B., Manuel de phonetique francaise. Nauka I izkoustvo, Sofia, 1970.

2. NIKOV Michel, Phonetique generale et francaise (cours theorique), Presses Universitaires “St. Kliment Ohridski”, Sofia 1992.

3. TOMOV Prof. Toma St., Manuel de phonetique francaise. Les Editions d’Etat “Science et art”, Sofia 1955.

4. PASSY Paul, Les sons du francais. H. Didier, Paris 1929.

5. http://www.multimania.com/milenchip

6. http://phonetique.free.fr

7. http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique/Aix2000/phonetique.html

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 % 100 %

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ