FRAB593 Странознание на Франция - политика, култура, образованив

Анотация:

Курсът има за предназначение да запознае студентите с основните сфери на странознанието за Франция. Засегнати са областите икономика, френското общество, политическият живот, френското пространство (слеска и градска среда, екология, териториално устройство, области, Париж), всекидневният живот, развлечения и култура.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  
преп. Магдалена Божкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво е устройството на френското общество и на политическия, икономическия и културния живот на Франция

2) могат:


Предварителни изисквания:
Не е необходимо студентите да имат някакви предварителни знания или умения. Владеенето на френски език е предимство и улеснение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Френската икономика. Френската индустрия. Кризата на металургията.

2. Проблемите на безработицата. Френски проекти за преодоляването й в България.

3. Енергийният проблем. Селското стопанство. Външна търговия.

4. Френското общество. Населението – структура и разпределение.

5. Положението на жените. Синдикализъм и синдикати.

6. Образованието – структура и особености.

7. Чужденците във Франция. Схващания и манталитет.

8. Политическият живот. Йерархия на властта и изборна система.

9. Политическата десница.

10. Политическата левица.

11. Военна политика на Франция. Външна политика.

12. Селска и градска среда. Екология. Градоустройство.

13. Области и регионализми. Париж.

14. Здравеопазването. Среда и качество на живота. Младежите, семейството.

15. Преса, телевизия, кино.

16. Спрортни дейности, почивка, гастрономия

Средства за оценяване:

Тест, самостоятелна работа.