FRAB511 Произношение и интонация във френския език

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

? Курсът се състои от 30 академични часа, в които обучаваните се запознават с основни положения от френската фонетика, усвояват правилното произношение на френски и коригират собствените си грешки, допускани поради неправилно обучение в подготвителния етап.

? След завършването на курса студентите трябва да умеят да четат правилно, без запъване, да произнасят без грешка трудни словосъчетания (скоропоговорки), да оформят правилно ритмичните си групи при говорене и четене, да умеят да обясняват как правилно да се произнасят френските думи и изрази.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? познават интонативните модели на френския език

? познават основни положения от френската фонетична система и произношение

2) могат:

? да следват правилното френско произношение

? да провеждат упражнения по произношение на френски език


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

? Студентите трябва да владеят френски език в средна степен.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни теми /по занятия/.

Курсът се базира на упражнения от следния вид:

1. Класификация на френските гласни.

2. Класификация на френските съгласни.

3. Опозиция орални и назални гласни.

4. Алитерации (скорпоговорки).

5. Ритмични групи, фрази и надфразови единства.

6. Техники на изразителното четене.

7. Разбиране при аудиране с поставяне на конкретни задачи.

Основни теми /по занятия/.

1. Definitions.

2. Types de phonetique. Liaison avec d’autres domaines de l’activite humaine.

3. Aspect acoustique et articulatoire du son.

4. Mecanisme de la phonation et organes de la parole.

5. Classement general des sons. Voyelles francaises.

6. Classement des consonnes francaises.

7. Comparaison contrastive des systemes phonetiques bulgare et francais.

8. L’accent en francais. Types et exemples.

9. Syllabe, groupe rythmique.

10. Intonation et rythme

11. Liaisons.

12. Principes de la transcription. Exercices de transcription francaise

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

Форми на оценка: устни тестове 40 % и устен изпит 60 %

(самостоятелни задания).