FRAB510 Практически френски език

Анотация:

• Курсът се състои от 120 академични часа и цели да обогати знанията по френски език на студентите, както и комуникативните им стратегии и тактики относно тяхната рецептивна и продуктивна компетентност по писмена и устна реч .

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
преп. Елена Апостолова-Мутафчийска  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• перфектни времена

• съгласуване ва времената

• условно наклонение, подчинително наклонение

2) могат:

• да водят разговор и да участват в дискусии на лични и професионални теми

• да разбират автентични писмени и устни документи

• да водят служебна и лична кореспонденция

• да съставят текстове на изучени теми със средна степен на сложност

• да разбират при слушане в естествени есловия и комуникация


Предварителни изисквания:
Студентите трябва добре да са усвоили материала преподаден в FRAB 410

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Магията на думите

2. Древни цивилизации

3. Спомени

4. Тайните на паметта

5. Френската песен

6. Мечти и действителност

7. Графология и характер

8. Френското кино

Литература по темите:

В семинарните занятия се работи с актуални текстове от оригинални френски източници, с различна тематика от областта на обществения, политическия и културния живот на франкофонските страни.

Средства за оценяване:

Тестове

Есе

Реферат

Участие в семинарните занятия