BCLB531 Психолингвистика

Анотация:

· да подготви студентите за теоретични занимания с проблеми на езикоусвояването;

? да даде на студентите необходимите знания за процесите, протичащи при усвояване на роден и чужд език, с които те ще се сблъскат в учителската им практика;

? да помогне на студентите да анализират психолингвистичните процеси, протичащи при превод.

прочети още
Романистика (Френски език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Мария Грозева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? процесите, протичащи в човешката психика при усвояване на родния език;

? процесите, протичащи при усвояване на втори и следващи езици;

? основните модели на усвояване на речника и граматиката на езика;

? психологическите процеси, протичащи при превод;

2) могат:

? могат да прилагат резултатите от психолингвистичните изследвания в конкретните случаи на педагогическа и преводаческа дейност

? да подлагат на анализ затрудненията в езикоусвояването и превод от гледна точка на психолингвистичните процеси като търсят подходящо решение.


Предварителни изисквания:
завършен курс “Увод в общото езикознание”Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Предмет, задачи и методи на изследване в психолингвистиката. Основни теории. и школи в съвременната писхолингвистика и техните представители. Езикоусвояването като дял от психолингвистиката.

2. Равнища на анализ: Възприемане и пораждане на реч.

3. Език и мислене, език и култура.

4. Психологическа семантика. Организация на семантичната памет. Значение, контекст и референтност.

5. Езукоусвояване - физиологически основи. Анатомия и функциониране на човешкия мозък. Езикови центрове. Влияние на дясното и лявото полукълбо върху ЧЕО.

6. Езикоусвояване: предмет, основни понятия и основни методи. Универсална граматика - история на въпроса. Видове езикоусвояване. Основни процеси при езикоусвояването.

7. Усвояване на първи език. Деца-Маугли. Критически период в езикоусвояването. Доречеви етап. Усвояване на отделните езикови системи. “Родителски език”.

8. Пораждане на реч: Модели на речепораждане.

9. Влияние на социалните фактори върху езикоусвояването. Значение на езиковата информация. Учебни регистри и тяхното значение.

10. Влияние на личностните фактори и характеристики върху езикоусвояването.

11. Усвояване на втори език. Видове и характеристика. Спонтанно усвояване на Л2. Усвояване на различните подсистеми на езика-цел.

12. Чуждоезиково обучение. Чуждоезиково обучение и спонтанно езикоусвояване.

13. Дума – изречение – текст. Пораждане и възприемане на текст.

14. Езикови патологии и психолингвистика.

15. Приложни аспекти на езикоусвояването: съдебна психолингвистика, език и джендер, език и въздействие.

Средства за оценяване:

1. Тестове

2. Реферат