ITLB538 Практика "Преводаческа практика"

Анотация:

Първи етап:

1. Запознаване на студентите с работната обстановка и изготвяне на график на практиката за всеки отделен студент.

2. Запознаване на студентите с конкретните им работни задължения в рамките на практиката, включващи писмен и устен превод, редактиране на преводни материали, съставяне на терминологични банки и др.

Втори етап:

Провеждане на практиката в офисите на институциите по договорите и извън тях във връзка с мероприятия и инициативи, организирани от същите.

Трети етап:

Отчитане на извършената работа чрез попълване на специално подготвен за целта формуляр и съвместно оценяване от страна на преподавателя, отговорен за практиката, и служителя от институцията, отговорен за стажантите.

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  д-р
доц. Нели Раданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво е приложението на езиковите им познания в работна среда;

• Какви езикови знания и умения са необходими за осъществяването на работна дейност.

2) могат:

• да прилагат езиковите си знания и умения в реална работна среда;


Предварителни изисквания:
• Владеене на италиански език на ниво В2 от Европейската езикова рамка

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Етапи на провеждане на курса:

Първи етап:

1. Запознаване на студентите с работната обстановка и изготвяне на график на практиката за всеки отделен студент.

2. Запознаване на студентите с конкретните им работни задължения в рамките на практиката, включващи писмен и устен превод, редактиране на преводни материали, съставяне на терминологични банки и др.

Втори етап:

Провеждане на практиката в офисите на институциите по договорите и извън тях във връзка с мероприятия и инициативи, организирани от същите.

Трети етап:

Отчитане на извършената работа чрез попълване на специално подготвен за целта формуляр и съвместно оценяване от страна на преподавателя, отговорен за практиката, и служителя от институцията, отговорен за стажантите.

Средства за оценяване:

Дискусия и отчитане на практиката.