BCLB777 Науката за превода

Анотация:

Курсът има за цел:

• да запознае студентите с основните постановки на Общата теория на превода;

• да развие у студентите умение да анализират преводен текст в сравнение или без сравнение с оригинала;

• да създаде у студентите творческо отношение към процеса на превода;

да постави началото на редакторски умения у студентите

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Анушка Леви  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните постановки на Общата теория на превода;

2) могат:

• да анализират преводен текст в сравнение или без сравнение с оригинала

• да прилагат творческо отношение към процеса на превода;

• да развиват у себе си редакторски умения


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• известна преводаческа практика, придобита в учебния процес

• достатъчни познания по испански език (ако курсът се чете на испански)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Теорията на превода като приложна наука. Тенденции, течения и представители.

2. Преводът - обществено необходимо явление. Определения, характеристики.

3. Основни етапи в историята на превода и на теорията на превода. История на превода в България. Състояние на превода у нас днес.

4. Основни методологически принципи на преводознанието. Диалектика на съдържание и форма в превода .

5. Процесът на превода: теоретични и практически аспекти (Гарсия Йебра, Каде, И. Леви).

6.Обществената роля на превода.

7. Типология на превода - принципи. Класификации на превода (Бархударов, Федоров). Специфични особености на художествения превод (Херман, Бен Зохар, Сейвъри, Лвовская, А. Леви). Специални въпроси на превода: реалии, диалект, безеквивалентнoа лексика (Влахов-Флорин).

8. Превод на обществено-политически текстове. Научен и технически превод.

9. Устен превод. Кратка история. Видове. Специфики. Механизми (Чернов, Ербер, Ширяев, А. Леви).

10. "Обратен" превод. Въпросът за езиковата интерференция. Превод и лексикография. Видове речници. Работа с речника.

11. Трансформациите в превода (Найда, Косериу, Бархударов, Рецкер). Видове.

12.Нови тенденции в теорията на превода=

Литература по темите:

1. Бархударов Л. “Язык и перевод”. Москва: 1975.

2. Васева, И. “Стилистика на превода”. София: 1989.

3. Влахов, С., С. Флорин. “Непреводимото в превода”. София: 1990.

4. Лилова, А. “Увод в общата теория на превода”. София: 1981.

5. Ортега и Гасет, Х. “Нищета и блясък на превода”. В “Есета”. София: 1993.(на испански и на немски също: Miseria y esplendor de la traduccion; Elend und Glanz der Ubersetzung)

6. “Преводът и българската култура” (сборник). София: 1981.

7. Рецкер, Я. “Теория перевода и переводческая практика”. Москва: 1974.

8. Федоров, А. “Основы общей теории перевода (лингвистический очерк)”. Москва: 1968.

9. Alexieva, B. Readings in General Translation Theory. Sofia: 1985.

10. Nida, E. A. & Taber, C. The Theory and Practice of Translation. Leiden: 1969.

По езици:

Испански език:

1. Garcia Yebra, V. Teoria y practica de la traduccion. Madrid: 1993.

2. Garcia Yebra, V. En torno a la traduccion. Madrid: 1985.

3. Levi, A. La traduccion del espanol al bulgaro ( sistema, norma, uso) (Esbozos para una Teoria de la traduccion del espanol al bulgaro y viceversa). В: “40 години Испанска филология в Софийския Университет ”. София: 2002.

Руски език:

1. Комиссаров, В.”Теория перевода”. Москва: 1990.

2. Швейцер А. “Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. Москва: 1988.

Немски език:

1. Jager G. Translation und Translationslinguistik. Halle: 1975.

2. Kade,O. Kommunikationswissenschaftliche Probleme der Translation. IN “Grundfragen der Ubersetzungswissenschaft”. Leipzig: 1968.

3. Neubert A. Pragmatische Aspekte der Ubersetzung. IN “Grundfragen der Ubersetzungswissenschaft”. Leipzig: 1968.

Английски език:

1. Hatim B., I. Mason. Discourse and the Translator. London: 1990.

2. Newmark P. A Textbook of Translation. London: 1987.

3. Steiner. G. After Babel. Aspects of Language and Translation. New York: 1975.

Френски език:

1. Mounin G. Les problemes theoriques de la traduction. Paris: 1963.

Средства за оценяване:

тестове, писмени задачи, портфолио, устни задачи, курсови работи, практически задачи