ITLB510 Практически италиански език

Анотация:

Курсът се състои от 120 академични часа и включва различни форми на учебна работа:

• Работа с автентични текстове

• Задачи за слушане с разбиране

• Писмени задачи: диктовки, есета

• Работа по двойки и по групи

• Самостоятелна работа – писмени работи, четене на автентични текстове, разработка на практически задачи, работа с речник

Цели на курса:

• преговор, разширяване и систематизиране на лексикалните и структурни знания на студентите, както и усъвършенстване на техните рецептивни и продуктивни умения чрез задачи близки до реалния живот, за постигане на необходимата комуникативна компетентност.

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  

Описание на курса:

Компетенции:

спешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• функционалната употреба на езиковите системи: именна, глаголна, т.н.

2) могат:

• Да разбират разговор между няколко участника, да схващат смисъла и подробностите на по-дълги изказвания на познати теми; да разбират телефонен разговор на теми от общ характер, да разбират основната идея на устно изложение, доклад; да разбират основното на съобщение, излъчено по средствата за масова комуникация.

• Да продуцират реч върху познати теми и да дават подробна информация, да изразяват собственото си мнение по обсъжданата тема, да провеждат телефонен разговор на теми от общ характер.

• Да разбират информация за събития от пресата на обща тематика; да четат без особени затруднения автентични текстове, , като използват и речник; да извличат различен тип информация при четене (обща тема и позиция на автора).

• Да могат да напишат не много дълъг текст: лични и официални писма, преразкази, информативни есета и изложения, свързани с интересите на обучаваните


Предварителни изисквания:
Успешно да са завършили курс ITLВ 410 или да имат съответните знания и умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

ЗНАНИЯ ЗА СИСТЕМАТА НА ЕЗИКА:

Задълбочаване на знанията, придобити в предишните нива. Изучават се: съгласуване и използване на времената и наклоненията в различните времеви планове и различни видове текст, времеви транспозиции; използване на именната система на езика, основни словообразувателни принципи на езика.

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ:

Бит, навици, обичаи и традиции; характер и личностни черти; спорт, развлечения, хоби и оползотворяване на свободното време; работа, професионално развитие, безработица; семеен живот; съвременно хранене и кулинария и др.

ФУНКЦИОНАЛНО-КОМУНИКАТИВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

Изказване на мнение, опониране, изразяване на съгласие/несъгласие и съмнение, даване на оценка, формулиране на предложение, забрана и разрешение; изразяване на учудване, съжаление, страх, досада, оплакване; изразяване на протест, окуражаване, успокояване; искане и даване на препоръка; искане на информация; правене на резюме по тема и др.

Литература по темите:

1. Alberto Mozzetti, Mariana Falcinetti, Bianca Seravadio. QUI ITALIA PIU’: Corso di lingua italiana per stranieri. Livello medio. . Ed. Le Monnier, Firenze.

2. Sandra Radicchi. CORSO DI LINGUA ITALIANA. Livello intermedio. Bonacci editore. Roma.

3. Katerin Katerinov. LA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI. Corso medio: Lezioni. Ed. Guerra, Perugia.

4. Katerin Katerinov. LA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI. Corso medio: Esercizi. Ed. Guerra, Perugia.

Средства за оценяване:

Два теста върху изучавания материал.

Серия самостоятелни работи, за проверяване на придобитите речеви умения.