ITLB513 Стратегии на писмения превод

Анотация:

Курсът е комбинация от лекции, запознаващи студентите с техниките

на превода и работа с текстове за превод от италиански на български

и от български на италиански език, в които се прилагат тези техники.

Работи се с оригинални текстове.

прочети още
Италианистика (Италиански език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Нели Раданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След завършването на курса студентите ще бъдат в състояние

да превеждат с речник оригинален текст най-вече от италиански

на български език и ще бъдат в състояние да се справят и с превода на оригинален текст от български на италиански език на по-елементарно ниво.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да познават теоретично и практически глаголните

системи на двата езика, както и всички морфологични категории и съчетаването им в текст.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Проблеми с теоретичен и приложен характер, по които се работи в курса:

1. Преводът като акт на междуезикова комуникация. Лингвистични и екстралингвистични аспекти превода.

2.Еквивалентност. Видове и равнища на еквивалентността. Еквивалентност и адекватност.

3. Семантичните аспекти на превода. Значение и смисъл. Различните аспекти на значението на думата.

4. Лексико-фразеологичните проблеми на превода. Речниковото, контекстуалното и ситуативното значения на думата.

5. Транслитерация на италиански думи на български език и на български думи на италиански език. Транситерация на личните имена.

6.Фразеологичен и нефразеологичен превод. Лексико-семантични трансформации.

7. Граматичните проблеми при превода.

8. Проблемът за съгласуването на времената при превод от български на италиански.

9. Проблемите за избора на глаголното време при превода от италиански на български.

10. Свидетелска и несвидетелска информация и средства за предаването и в двата езика.

Литература по темите:

Ще бъдат изполвани оригинални текстове от българската и италиансктата съвременна литература.

Средства за оценяване:

Текущ контрол

Контролни работи, състояюи се в превод на текст с речник от италиански на български език.