SECB822 Национална система за управление при кризи

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, обединяващи различни учебни форми.

Основната цел на курса е да формира общи знания и умения у студентите за Възникването, развитието и структурата на Националната система за управление при кризи, основните задачи на органите и за управление, задачите и устройството на центровете за управление, комуникационна-информационната система и силите за реагиране при кризи.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Георги Ботев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Структурата на Националната система за управление при кризи.

" Основните задачи на органите за управление при кризи.

" Основните функции, задачи и структура на силите за реагиране при кризи.

" Комуникационно-информационната система за управление при кризи.

" Дейността по планиране управлението при кризи.

" Международното сътрудничество в управлението при кризи.

2) могат:

" Да организират дейността по планиране управлението при кризи.

" Да организират взаимодействието между участниците в процеса по управлението при кризи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Основи на управлениетоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в курса. Основни понятия.

2. Възникване и развитие на националната система за управление при кризи

3. Структура на националната система за управление при кризи.

4. Основни задачи на Министерски съвет по управлението при кризи.

5. Основни задачи по управлението при кризи на Съвета по сигурността при МС.

6. Основни задачи по управлението при кризи на министрите, председателите на държавни агенции, директорите на изпълнителни агенции и държавните институции, създадени със закон.

7. Основни задачи по управлението при кризи на областните управители.

8. Основни задачи по управлението при кризи на кметовете.

9. Основни функции, задачи и структура на МДПБА. Сили за реагиране при кризи на НСГЗ.

10. Основни функции, задачи и структура на МВР. Сили за реагиране при кризи на НСПБЗН и НСП.

11. Основни функции, задачи и структура на МЗ. Сили за реагиране при кризи на ЦСМП и РИОКОЗ.

12. Основни функции, задачи и структура на БЧК. Сили за реагиране при кризи на БЧК.

13. Сили за реагиране при кризи на МО.

14. Сили за реагиране при кризи на МЗГ.

15. Комуникоционно-информационно осигуряване на националната система за управление при кризи.

16. Финансово-логистично осигуряване на националната система за управление при кризи.

17. Кризисно планиране.

18. Международно сътрудничество в управлението при кризи.

Литература по темите:

Конституция на Република България.

Закон за управление при кризи

Закон за защита при бедствия

Закон за Министерство на вътрешните работи

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за БЧК.

Закон за отбраната и въоръжените сили

Закон за здравето

Закон за водите

Закон за опазване на околната среда

Закон за горите

Закон за безопасно използване на ядрената енергия

Закон за техническите изисквания към продуктите

Закон за частната охранителна дейност

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати

Закон за защита от вредни въздейдствия на химичните вещества, препарати и продукти

Устройствен правилник на МДПБА.

Наредба №6/2004г. на МЗГ за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република

Наредба №30/2003г. На МЗГ и МВР за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари.

Наредба №18 от 1999г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

Наредба №40 от 2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Наредба №46 от 2001г. за железопътен превоз на опасни товари

Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи

Наредба №7 за физическата защита на строежите

Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрените материали и радиоактивните вещества

Европейска спогодба за превоз на опасни материали

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 20%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 30 %