SECB523 Икономически измерения на международната сигурност

Анотация:

Да запознае студентите с основните закони на икономическото развитие, тяхното действие и отражение върху различните групи страни в световната икономика. Процесите на интернационализация и глобализация през призмата на новите предизвикателства на 21 век да осветлят конкретните политики на основните икономически субекти в международното разделение на труда. Специално внимание ще бъде отделено на реформирането и новото място и роля на международните валутно-финансови организации и спецификата на тяхната политика по отношение на различни групи държави.Ще се анализират актуалните дебати и протичащи процеси в Европейския съюз, по повод на политиката за сигурност. Специално внимание ще се отдели на детерминантата на Европейската Конституция за европейската външна политика и тази за сигурността.Подробно ще се изследват новите предизвикателства пред глобалната сигурност, както и спецификата на отделните страни в този процес.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основните закономерности на развитие на световните икономически процеси и тяхното отражение върху европейската и глобална сигурност

2) могат:

" да анализират протичащите процеси на глобализация и нейното отражение върху цялостната икономическа политика на всяка страна , активно участваща в международното разделение на труда.Да могат да открояват и разбират основните проблеми на европейската политика за сигурност и "Новите" сценарии за глобална сигурност.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

. Съвременно състояние на световната икономика

2. Макроикономическа политика в отворена икономика

3 Предизвикателствата на процесите на глобализация в световната икономика

4. Международен валутен пазар

5. Международно движение на капитала

6. Международен кредитен пазар

7. Същност и роля на транснационалните и многонационални корпорации в глобалните икономически процеси

8. Регионална икономическа интеграция

9. Състояние, проблеми и еволюция на Европейския съюз по отношение на политиката за сигурност.

10. Европейската Конституция и външната политика на ЕС

11. Глобална сигурност и икономическо развитие

12 Място и роля на международните валутно-финансови институции в глобалната сигурност

13. България в процесите на европейската сигурност

14 Балканите и европейските процеси на сигурност

Литература по темите:

1. OECD, обзори за различни страни

2. OECD ( 2000) " Income Distribution in OECD Countries" Social Policy Studies

3. The World Bank ( 2002,2003,2004) , Quaterly Report.

4. The World Bank ( 1998) "From plan to Market", in World Development Report,

5. FMI, 2003,2004, Rapport Annuel.

6. FMI, 2002 - 2003, Perspectives de l`economie mondiale.

7. UN. Transnational Corporations in World Development: Trends and Prospects, N.Y. 1998.

8. EBRD, Transition Report 1998-1999, London.

9. Основни макроикономически показатели 1991-99, С. 1999

10. Стоядин Савов, Основни проблеми в световната икономика. Трето преработено издание, София 2000.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ ...………. % ПИСМЕН ИЗПИТ ……...… %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ …50…….... %

ЕСЕ .......40....… %

КАЗУС ……10…..... %