SECB501 Външна политика, дипломация и сигурност

Анотация:

Курсът в обем от 30 часа е посветен на една от най-важните зависимости в изграждането и поддържането на сигурността на държавата - тази на външната политика. Целта на курса е да създаде интерес у студентите към тази тематика като ги информира за основните параметри на тази многоаспектна и сложна зависимост и им създаде нагласи за обективни преценки в сферата на външната политика и сигурността. В последствие въз основа на тези знания студентите могат да се развият като експерти в тази област чрез включване в магистратури и докторантури.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Александър Рангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" достатъчно за връзката между характера на външната политика и сигурността за да се ориентират във всеки конкретен анализ;

2) могат:

" да дават обективна оценка на политическите събития в света и страната, да се подготвят за самостоятелен анализ и собствена интерпретация на главните тенденции в развитието на външнополитическите отношения и тяхното отражение върху състоянието на сигурността в национален, регионален и глобален план;

" да разглеждат закономерната връзка на вътрешните процеси в развитието на страната и геополитическата ситуация, която детерминира нейните външнополитически приоритети и доктрина за национална сигурност;

" да подхождат към проблемите на сигурността вътре в страната в контекста на регионалната и глобалната система на сигурност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" история

" политически науки

" международни отношения

" културна антропологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Политика и сигурност или сигурността като политика на оцеляването

2. Външната политика: същност, функции, развитие

3. Външнополитически стратегии, доктрини, концепции и принципи

4. Глобални проблеми и нова култура на сигурността

5. Глобализация и сигурност

6. Европейска интеграция, суверенитет, сигурност

7. Балканите като геополитическа зона

8. Глобална стратегия и национална сигурност

9. Национална доктрина и доктрина за национална сигурност

10. Тероризмът и глобалната антитерористична стратегия

Литература по темите:

1. Геополитика. Терминологичен справочник. Съст. М. Бъчваров. С., 1999

2. Загоров, О. Конфликт и сигурност. С., 2006

3. Загоров, О. Национална идентичност и европейска интеграция. С., 2004

4. Загоров, О. Към философията на човека. С., 2002

5. Колектив. Национална и международна сигурност. С., 2005

6. Най, Дж. Международните конфликти: теория и история. С.,1998

7. Проданов, В. Глобалните промени и съдбата на България. С., 1999

8. Ралчев, Г.; Г. Трифонов; Т. Търкаланов. Преходът. С., 2005

9. Слатински, Н. Национална сигурност: Аспекти, Анализи, Алтернативи. С., 2004

10. Стефанов, Г. Теория на международните отношения. С., 1997

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ ……40.... %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…40… %

РЕФЕРАТ …20……... %