HISB119 Архиви и общество

Анотация:

" Проследява се появата и развитието на архивите като индикатор за държавността и културното развитие на обществото, включително и с историята и типологията на българските архиви. Разглежда се официалната политика към архивите в сферата на международните отношения. Изясняват се законодателните отношения за формирането на националния архивен ресурс, както и критериите за профилиране на историческите архиви.

" Целта на курса е да осигури цялостна представа за социалните функции и процеса на институциализиране на архивите в контекста на общото историческо и културно развитие на обществото.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Лъчезар Стоянов  д-р
доц. Живко Лефтеров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

организацията, функциите и документалния състав на архивните институции, които осигуряват необходимата на обществото ретроспективна документна информация.

2) могат:

да издирят интересуващите ги архивни документи и материали като основни исторически извори.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Ощоисторическа подготовка и добра осведоменост относно писмените исторически извори като информационни носители.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Университетската учебна дисциплина "Архиви и общество" запознава студентите от специалност "Архивистика и документалистика" в Историческия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" с появата и развитието на архивите като индикатор за държавността и културното равнище на обществото през различните исторически епохи, включително и с историята и организацията на българските архиви.

Специално внимание се отделя на въпроса за класификацията на архивите от гледна точка промените в техния статут и обществените им функции, както и на периодизацията на историята на архивите в контекста на общата периодизация на историята. Проследява се регламентирането и официалната политика към архивите в сферата на международните отношения и политика.

Изясняват се законодателните основания за формирането на националния архивен ресурс, както и критериите за профилиране на историческите архиви.

Програма

Лекции, 30 ч.

1. Документите и архивите като обект на познанието

1.1. Научната дисциплина История на архивите - предмет, методи, задачи и понятиен апарат (документ, архивен документ, архив, документален фонд, архивен фонд, дело, архивна единица и др.). Специализирани изследвания - школи, автори и трудове.

1.2. Методологични подходи за периодизация на историята на архивите и класификация на архивните учреждения.

1.3. Документът като средство за управление, информационен носител и обект за архивиране. Учрежденски и исторически архиви.

1.4. Съвременните информационни технологии и формирането на обществения документален и архивен ресурс.

2. Архивите в историческото развитие на обществото

2.1. Възникване и социални функции на хранилища на документи в древния и класическия свят. Типология и документален състав на архивните сбирки.

2.2. Архивите през Средновековието в Западна Европа - владетелски, сеньориални, църковни и градски. Поява на регистрите и формиране на "архиви-регистратури".

2.3. Съдбата на обществените архиви - архивите като декларирано право и инструмент в подкрепа на териториални придобивки.

2.4. Франция и развитието на модерното архивно дело в края на XVIII и през XIX в. - специализирано архивно законодателство и организиране на историческите архиви като държавни публични институции.

2.5. Европейските архиви през периода между двете световни войни - модели и тенденции. Военновременни трансфери на архиви и проблема за тяхната реституция.

2.6. Архивите в условията на двуполюсния свят след Втората световна война. Международни спогодби, професионални организации и форми на сътрудничество.

2.7. Архивите и професията "архивист" в информационното общество. Правото на достъп на гражданите до публичната и класифицирана документна информация като юридическа норма и практика.

3. История, организация и документален състав на архивите в България

3.1. Българските средновековни документи и архивни сбирки. Влиянието на византийската традиция и практика при оформянето и архивирането на административната документация.

3.2. Организация и архивиране на административната документация в Османската империя. Архивната сбирка в Ориенталския отдел в НБКМ.

3.3. Документи и архивни сбирки от Възраждането. БИА в НБКМ като национално хранилище.

3.4. Развитие на българското архивно дело през периода 1878-1945 г. Организация и съхранение на административната документация в държавните институции. Опити за създаване на специализирано архивно законодателство и архивни учреждения.

3.5. Изграждане на националната архивна мрежа през съвременния период - етапи, структура, профилиране на архивните учреждения и управление. Принципи на българското архивно законодателство. Понятието "Държавен архивен фонд" - "Национален архивен фонд".

3.6. Българските архивни учреждения след края на Студената война. Електронните документи като обект на архивиране - учрежденско и историческо. Цифровизация на традиционните исторически архиви.

Литература по темите:

. Дуйчев, И. - Лекции по архивистика. С., 1950; 1993.

2. Кечкемети, Ш. - Разпилените европейски архиви: не е ли време за следвоенно споразумение. АПр, кн. 3-4, 1993 г.

3. Кузманова, М. - История на архивите и организация на архивното дело в България. С., 1966; Матеева/Кузманова/, М. - Архивите в древността. ИДА, кн. 40, 1980; Архивите в античния свят. ИДА, кн. 44, 1982.

4. Минцев, Д. - Освобождението на България и архивното дело. ИДА, кн. 35, 1978.

5. Недков, Б. - Османотурска палеография и дипломатика. С., 1966.

6. Posner, E. - Archives in the Ancient World. Cambrige, Massachusets, 1972.

7. Развитие архивного дела с древнейших времен до наших дней. Труды ВНИИДАД, т. VIII, ч. I и II, М., 1979.

8. Нейкова, А. - Съдбата на националното документално наследство до създаването на българските архивни учреждения. В сб. Кризата в историческото развитие. С., 1991; Българската национална архивна система като централизиран модел - постижения, проблеми, тенденции. АПр, кн. 1-2, 1995; Специалност "Архивистика" в информационното общество /новият учебен план/. АПр, кн. 3-4, 2000; Архивите като индикатор на държавността. В сб. Държавността в историята. С., 2001;

9. Петкова, Ст. - Увод в архивознанието. Изд. на ВТУ, 1986; 1994 и т. н.

10. Речник на българската архивна терминология. Университетско издателство ВСУ "Черноризец Храбър", 2002.

11. Сб. Нормативни актове по архивното дело в HP България. Изд. на ГУА при МС. С., 1978. П. Симеонова, Евд. - Документи за създаването на държавните архиви в България. ИДА, кн. 22, 1971.

13. Архивите в България. Пътеводител. Изд. на ГУА при МС. С., 1986.

14. Държавните архиви. Изд. на ГУА при МС. С., 2001.

Допълнителна литература

1. Бешевлиев, В. - Писма и документи на папирус. С. 1985.

2. Бинарк, И. - Кратка история на турските архиви и дейността на Генералната дирекция на държавните архиви. АПр, кн. 1-2, 1996.

3. Гюзелев, В. - Училища, скриптории, библиотеки и знания в България 13-14 в. С., 1985.

4. Динева, А. - Архивното дело в Канада през втората половина на XX в. АПр, кн. 3-3, 1998.

5. Кетелар, Е. - Европейската общност и нейните архиви. АПр, кн. 1-2, 1994.

6. Келер, В. - Библейски събития. С., 1993.

7. Куев, К. - Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. С., 1979.

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .……50… %

РЕФЕРАТ .……50… %