CSCB415 Лабораторни занятия по Java

Анотация:

Курсът неадстройва базовите знания по прогмиране на Java, получени от курс CSCB 305. Разгледаните теми включват: разработване награфичен потребителски интерфейс, модел за обработка на събитията в Java, многонишково програмиране, основни понятия и умения за работа с мрежа, съхраняване на постоянни данни,

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Мартин Иванов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Принципи на изграждане на потребителския интерфейс в Java.

2. Основни концепции на GUI в пакетите AWT и Swing.

3. Модел за обработка на събитията в Java. Класът Event. Слушатели на събития. Стратегии за съставяне на кода за обработка на събитията..

4. GUI - компоненти - част1.

5. GUI-компоненти - Част 2.

6. GUI - Менюта, аплети.

7. Допълнителни особености на пакета Swing.

8. Конкурентно програмиране в Java. Нишки, създавне, жизнен цикъл, синхронизация.

9. Мрежово програмиране вJava - част 1. Мрежово програмиране от ниско ниво.

10. Мрежово програмиране в Java - част 2. Мрежово програмиране от високо ниво. Протокол HTTP и класът HTTPConnection.

11. Работа с бази от данни. Пакет JDBC - част 1.

12. Работа с бази от данни. Пакет JDBC - част 2.

Средства за оценяване:

Формите за текущо оценяване включват две практически задачи, изпъллнявани по време на редовните часове в компютърна зала.

- първо контролно - разработване на приложение с прост графичен интерфейс. Използване на основни визуални контейнери и компоненти. Код за обработка на събитията.

- второ контролно - разработване на просто разпределено приложение с архитектура "клиент-сървър".

Допълнително към някои от темите са поставени и домашни работи, които се разработват и предават на преподавателя. Те също участват във формирането на рекищата оценка.

Освобожждаване от изпит въз основа на резултатите от текущот оценяване е възможно при показан среден успех 4,00 и по-висок, при успешно положени контролни и предадени домашни работи.