CSCB024 Практика по програмиране и интернет технологии

Анотация:

ЦЕЛТА НА ПРОЕКТИТЕ е да създаде умения на студентите да работят в

среда, близка до фирмената, за да се научат да прилагат изучаваното в

университетските курсове, както и да набавят самостоятелно

допълнително необходимите им знания за неговото изпълнение. По този

начин студентите ще натрупат известен опит, позволяващ им по-лесен

преход от университета към тяхното кариерно развитие.

Студентите получават задача за разработване на проект, проучване на

наличната литература и разработване на продукт в зависимост от

конкретното задание. Проектите са групови. Разработеният продукт

трябва да е резултат от самостоятелно проучване и разработване на

членовете на групата. Всяка група избира свой мениджър измежду

членовете си. Групата има надзорник (преподавател или фирмен

специалист), който осигурява периодични консултации и направлява

работата по проекта в правилната посока. Проектът е ориентиран към 30

часа работа на човек.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

проф. Красимир Калинов  д-р
проф. Красимир Манев  д-р
проф. Велина Славова  д-р
доц. Станислав Иванов  д-р
доц. Мартин Иванов  д-р
гл. ас. Филип Андонов  д-р
гл. ас. Марияна Райкова  д-р
гл. ас. Лъчезар Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Работа в екип

Работа със система за споделена работа върху код

Писане на документация

Представяне на собствена разработка
Предварителни изисквания:
Познания по програмиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Тъй като целта на практиката е да се развият умения за разработване на завършен проект, формалното оценяване е при предаване и презентиране на готовия проект.