CSCB029 Алгоритми и програмиране

Анотация:

Познаването на един език за програмиране, само по себе си, не е достатъчно за изграждането на един програмист – необходими са елементарни познания в поне още две дисциплини – Алгоритми и Структури от данни. Целта на този курс е да се запознаят студентите с основни алгоритми, с някои от техниките за разработка на алгоритми и най-вече да развият умения да имплeмeнтират свои алгоритмични идеи в програми.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

проф. Красимир Манев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни алгоритми – сортиране, търсене, обхождане на графи, обработка на низове.

• Основни техники за разработване на алгоритми – „разделяй и владей“, динамично програмиране, лакоми алгоритми, backtracking.

• Основни структури данни подобряващи сложността на алгоритмите.

2) могат:

• Да подберат подходяща структура данни и да имплементират описан математически алгоритъм.

• Да разработят свой алгоритъм за решаване на не сложна алгоритмична задача и да го имплементират.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно завършен курс Дискретни структури.

• Много добро познаване на език и съответна среда за програмиране (желателно е езикът да е C/C++).Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

№ Заглавие на темата Форма Часове

1 Задачи и алгоритми. Сложност на алгоритъм лекция 2 ч.

2 Сортиране с квадратична сложност упражн. 2 ч.

3 Разделяй и владей. Сортиране със сложност

O(n.log n) упражн. 2 ч.

4 Сортиране с линейна сложност. Хеширане упражн. 2 ч.

5 Търсене – двоично търсене, търсене на образец

в низ упражн. 2 ч.

6 Двоична пирамида – операции и приложения упражн. 2 ч.

7 Разбиване на множество с find и merge операции упражн. 2 ч.

8 Първо контролно 2 ч.

9 Графи лекция 2 ч.

10 Обхождане в ширина и дълбочина упражн. 2 ч.

11 Ойлерови обхождания упражн. 2 ч.

12 Пълно изчерпване. Търсене с връщане упражн. 2 ч.

13 Динамично програмиране упражн. 2 ч.

14 Лакоми алгоритми упражн. 2 ч.

15 Второ контролно 2 ч.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Th.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, C.Stein, Introduction to

Algorithms, MIT Press, Third ed., 2009.

• R. Sedgewick, Algorithms, Addison-Wesley Pub, 1988.

• St. Skiena, The Algorithm Design Manual, Springer, 2010.

• Кр. Манев, Алгоритми в графи, КЛМН, 2013.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБ. ОЦЕНЯВАНЕ ФИН.ИЗПИТ

КОНТРОЛНА РАБОТА 50 % I контр.

КОНТРОЛНА РАБОТА 50 % II контр.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ПИСМЕНО ИЗЛОЖЕНИЕ 50 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

При добър резултат (60% от максимума) от Текущ контрол, студентите се освобождават от решаване на Практическата задача на Финалния изпит.

При при много добър резултат (75 % от максимума) от Текущ контрол или Практическата задача на Финалния изпит, студентите се освобождават от Писмено изложение на Финалния изпит.

Скала за оценяване (процентите са от максималния брой точки): до 50% - Слаб 2; от 51 до 60% - Среден 3; от 61 до 74% - Добър 4; от 75 до 84% - Много добър 5; над 84% - Отличен 6.