CSCB545 Самостоятелна работа: Компютърна алгебра

Анотация:

Курсът дава възможност на студентите да разширят своите знания по математика, като използват научен софтуер. Всеки студент получава индивидуална курсова работа в зависимост от своите интереси и ниво на предварителни знания. Курсовите работи имат три компонента: представяне на възможностите на системата Mathematica; комплект задачи предполагащи използването на Mathematica и приложна задача предполагаща решаването на няколко взаимосвързани задачи.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

проф. Марин Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1) знаят:

• основните възможности за символно смятане със системата “Mathematica”;

• основните понятия и твърдения от аналитичната геометрия, линейната алгебра и математическия анализ, които могат да се ползват със системата “Mathematica”;

• вградените функции за: чертаене на графика на функция, матрични изчисления, за решаване на екстремални задачи, за съставяне на програми и др.

2) могат:

• да решават приложни задачи със средствата на системата “Mathematica”.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения преподавани в курса GENB001B Математика

Препоръчително е успоредното изучаване на един от курсовете CSCB412 Висша математика със средствата на компютърната алгебра или CSCB308 Основи на математическия анализФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1) Възлагане на индивидуалните проекти (2 ч.).

2) Присъствени консултации (как да се разработи проекта, литература, конкретни указания, консултация за преодоляване на възникнали проблеми при разработката на проекта) (6 ч.).

3) Защита на проектите

Литература по темите:

1) Любенова, Е., П. Недевски, К. Николов, Л. Николова, В. Попова, (1991) Ръководство по математически анализ, част 1 и част 2. СУ, С.

2) Маринов, М., (2004) Математически анализ в примери и задачи. “Деметра” С.

3) Маринов М., Л. (2004) Линейна алгебра в примери и задачи. Деметра, С.

4) Маринов М. Л. (2008) Матрично смятане с Mathematica. Издателство на НБУ, С.

5) Shingareva I., Carlos Lizarraga-Celaya, Maple and Mathematica, Springer, 2007

6) Site http://www.wolfram.com

Средства за оценяване:

Самостоятелната работа има две теми. Представянето на всяка една от темите трябва да включва следните три компонента.

1) Решаване на дадената задача със средствата на системата Mathematica. (За вярно решена задача се дават 50 % от точките.)

2) Формулиране на основните твърдения от математиката, които се използват при решаването на задачата. (За точна формулировка се дават 20% от точките.)

3) Представяне на избрана от студента функция на системата Mathematica, която е използвана при решаването на задачата. (20% от точките.)

Самостоятелната работа трябва да бъде представена във формата на системата Mathematica. Оформянето на работата носи 10% от точките.