CSCB631 Вероятности и статистика - изчислителни и приложни аспекти

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основните методи и техника на статистическия анализ на данни. Ще се обърне особено внимаие на проблемите, възникващи при практическото приложение на статистическите методи и техниките за тяхното преодоляване. Ще бъде демонстрирано използването на MATLAB и R за извършването на пресмятания в областта на статистиката.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

проф. Красимир Калинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните понятия и методология в областта на статистическият анализ на данни

2) могат:

Да прилагат статистическите мотоди за анализ на данни

Да идентифицират подходящите статистически методи

Да реализират алгоритми за статистически анализ


Предварителни изисквания:
За успешното преминаване на курса е необходимо студентите да имат общи познания от областта на математика и програмиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Събитие и вероятност - 2 ч.

Случайни величини. Разпределение - 2 ч.

Характеристики на случайните величини - 2 ч.

Съвместни разпределения и трансформации - 2 ч.

Гранични твърдения - 2 ч.

Основни понятия от статистиката - 2 ч.

Оценяване на параметри - 2 ч.

Проверка на хипотези и доверителни интервали - 2 ч.

Статистическо моделиране - 4 ч.

Статистически методи за анализ 10 ч.

Анализ на данни при нарушаване на основни предположения

Литература по темите:

Boslaugh S., Watters P. STATISTICS IN A NUTSHELL. O`Reilly. 2008

Chernick M. BOOTSTRAP METHODS: A GUIDE FOR PRACTITIONERS AND RESEARCHERS. Wiley 2007.

Димитров, Б.Н., Н.М. Янев, ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА, София, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, 1998.

Калинов К. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, София, НБУ, 2001.

Калинов К. ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И СТАТИСТИКА, София, НБУ, 2002.

Калинов К. РЪКОВОДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И СТАТИСТИКА, София, НБУ, 2004.

Хог, Р., А.Крейг, УВОД В МАТЕМАТИЧЕСКАТА СТАТИСТИКА, София, “Техника”, 1982.

Средства за оценяване:

Оценката от курса ще се формира като съставна от финален изпит и текущо разработване на курсова работа. Двете съставни на оценката имат еднаква тежест. Финалния изпит ще протече под формата на обсъждане на някоя от темите разгледани в курса (по избор на студента), за да се установи степентта, в която студентът е възприел и разбрал