CSCB673 Самостоятелна работа: Бази данни

Анотация:

Самостоятелната работа представлява практическо продължение на обучението на студентите по CSCB405 “Бази от данни и СУБД”. На тях им се предоставя възможността за проверка на придобитите знания чрез:

1. Изготвянето на реферат. Студентите сами избират тема от областта “бази от данни” в зависимост от своите интереси. От преподавателя се получава помощ при избора на тема и оформянето целите на научното изследване. Рефератът следва да бъде в обем не по-малък от 15 страници, да съдържа подробна библиография и да отразява критичното мнение на студента по представяната тема.

ИЛИ

2. Изготвяне на оценъчно есе. Студентите следва да представят конкретен програмен продукт. В увода студентът представя оценяваните конкретни технологични решения (разработен софтуер). Определя и аргументира критериите за оценка на тяхната ефективност. Критериите трябва да бъдат ясни, логични, обосновани и приемливи. По правило те НЕ трябва да отразяват личната позиция на студента, а общоприетите подходи за оценка на обекта. В изложението се описва обектът на оценяване и се акцентира върху важни детайли. Това е необходимата информация, която ще убеди читателя да приеме представената от студента оценка (теза). Отделните параграфи в текста са подчинени на доказване на заявената теза. Своите аргументи студентът може да подкрепи с конкретни доказателства, включващи описания, илюстративни примери, факти, потребителски мнения и др. В заключението се прави обобщение на основните акценти в есето. Езикът и стилът са научни, безпристрастни, рационални. Допустимо е при оценяването на определени обекти да се внесе елемент на лично отношение, но то не трябва да влияе върху убедителността на използваните аргументи. Есето следва да бъде в обем не по-малък от 8 страници.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Юлиана Пенева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Разширяване на практическите умения и получените знания по бази от данни.

Студентите ще:

• Знаят работят с конкретна релационна СУБД.

• Могат да разработят проект, реферат или оценъчно есе самостоятелно.


Предварителни изисквания:
курс по бази от данни

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Примерни теми: възможни направления за избор на конкретна тема

1. Области на приложение на технологията “бази от данни”.

2. Сравнителен анализ на софтуер от тип “обектно-ориентирани СУБД”.

3. Сравнителен анализ на софтуер от тип “обектно-релационни СУБД”.

4. Web като платформа за приложение на базите от данни.

5. Подходи за интегриране на базите от данни и Web.

6. СУБД от корпоративен клас (Oracleр DB2, Microsoft SQL,......)

7. Управление на ресурса “данни”.

8. Основни характеристики на конкретна СУБД - по избор

9. Управление на транзакции в конкретна СУБД - по избор.

10. Защита на данните в СУБД Oracle, DB2……

………………………………………………………………………

Темите са обширни и следва да бъдат конкретизирани!! Списъкът не е изчерпателен!

Литература по темите:

печатни издания, интернет източници, списания

Средства за оценяване:

събеседване