CSCB405 Бази данни и системи за управление на бази данни

Анотация:

Основна цел на настоящия курс е да запознае студентите с принципите на базите от данни и свързаните с тях информационни системи. Той покрива теми, отнасящи се до моделирането и проектирането на бази от данни. Особено внимание се отделя на релационните системи и методите за осигуряване ефективна обработка на потребителски заявки. Студентите придобиват практически умения за проектиране на релационни бази от данни и разработване на съответните информационни системи. Курсът е илюстриран с практическа работа в компютърна зала, където студентите усвояват средствата на Microsoft Access за реализиране на конкретни проекти.

Курсът се състои се от следните части: Основни понятия. Моделиране на данните. Релационни СУБД. Проектиране на бази от данни.

Форми на обучение: лекционна форма, съчетана с дискусия, изпълнение на самостоятелни задачи, разработване на проекти от групи студенти.

Цели:

•да запознае студентите с основните понятия, свързани с базите от данни;

•да разгледа принципите на проектиране на базите от данни;

•да акцентира върху моделирането на данните;

•да осигури основа за решаване на специфични задачи при разработването на конкретни бази от данни.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Юлиана Пенева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят да моделират данни

2. Могат да проектират бази от данни


Предварителни изисквания:
Студентите да са преминали курсове по програмиране и операциони системи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Подходи за управление на данните. Традиционен подход.

2.Подход "бази от данни". Потребители.

3.Моделиране на данните. Видове модели.

4.Архитектура на СУБД. Независимост на данните. Езици и интерфейси.

5.Физическа организация на базите от данни.

6.Релационен модел на данните.

7.Релационни езици. SQL.

8.Нормализация на данните. Първа, втора и трета нормални форми.

9.Концептуално моделиране. E-R модел.

10.Проектиране на бази от данни. Фази.

Литература по темите:

• Пенева Ю. Бази от данни – І част, II – издание, Регалия 6, 2005.

• Ернандес М. Проектиране на бази от данни. СофтПрес, 2004.

• Грубер М. Mastering SQL - професионално издание, СофтПрес, 2001.

• Къминг А. Ръсел Г. SQL хакове: съвети и инструменти за изследвание на вашите данни, ЗеСТ Прес, 2008.

• Димитров В. Текстови бази от данни. Сиела, 2004.

• Elmasri R, Navathe S. Fundamentals of Database Systems, VI-th ed., Addison-Wesley, 2011.

• Connolly T., Begg C. Database Systems, 5-th ed., Addison-Wesley, 2010.

• Date C. An Introduction to Database Systems, VIII-th ed, Addison Wesley, 2004.

• Garcia-Molina H.,Ullman J.,Widom J. Database Systems: The Complete Book, 2-nd ed. Prentice Hall, 2008.

• Tivari S. Professional NoSQL, Wrox Press, 2011.

• Teorey T et al. Database Modeling and Design: Logical Design, V-th ed., Morgan Kaufmann Publishers, 2011.

• Hellerstein J.,Stonebraker M. Readings in Database Systems ,4th edition, MIT Press, 2005.

Средства за оценяване:

Начин на оценяване: Формиране на оценката зависи от активността на студента по време на протичането на курса и от изпитния резултат по време на сесията. Изпитването е чрез тестове и изпълнение на практически задания.

Оценяването се извършва по три начина:

1. Текущо оценяване– провежда се по време на семестъра след запознаване с определени теми. Формира се "Окончателна Оценка" (ОкО) чрез "Крайна Оценка Текущо Оценяване" (КОТО). Текущото оценяване се състои от три теста – с тегла 30%, 40% и 30% от окончателната оценка. Минимални изисквания за всеки от тях са 51 точки, което се равнява на оценка Среден 3, при максимален брой възможни точки 100 - Отличен 6. Окончателната оценка на студента се формира съгласно посочените по-горе тегла.

2. Изпит – провежда се по време на сесията върху целия материал. Състои се от комплексен тест, обхващащ целия материал. Предназначен е за само студенти, които не са покрили изискванията на текущия контрол или такива, които не са доволни от постиженията си по време на семестъра. Окончателната оценка на студента се формира от показаните резултати на теста. Минималните изисквания са получаване на 51 точки, което се равнява на оценка Среден 3. Ако студентът не покрие минималните изисквания, се явява на поправителен изпит.

3. Смесено оценяване - окончателната оценка на студента се формира в зависимост от предадените форми за текущо оценяване и показаните резултати на изпита. Формира се "Окончателна Оценка" (ОкО) чрез оценки от текущо оценяване и оценки от изпит.