ADMB527 Сравнителна публична администрация

Анотация:

Студентите ще бъдат запознати с управлението, държавното устройство, администрацията, централните и местни институции на редица страни – тяхното историческо развитие и съвременно състояние. Курсът цели да чрез сравнение да създаде устойчиви познания относно устройството и основните принципи на различните администрации.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще

1) знаят: европейския и световен опит в развитието на публичната администрация

2) могат:

да сравняват различните системи на организация на публичната администрация и да преценяват какво от развитието на водещите страни в тази област може да се използва при модернизацията на българската администрация


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базови познания по публична администрацияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в курса

2 Конституциите

3 Конституциите упражнение

4 Политическа система (въведение)

5 Политическа система на европейските държави

6 Форми на управление и държавен глава в монархиите

7 Законодателна власт - еднокамарен парламент

8 Законодателна власт двукамарен парламент

9 Форми на управление и държавен глава в републиките

10 Форми на управление и държавен глава в монархиите

11 Форми на управление и държавен глава в монархиите и републиките Писмен изпит

12 Изпълнителна власт

13 Държавната служба лекция

14 Държавната служба упражнение

15 Държавната служба -тест

16 Реформите на държавната служба в различните държави лекция

17 Реформите на държавната служба в различните държави упражнение

18 Българската администрация в сравнителен аспект

19 Местно самоуправление част първа лекция

20 Местно самоуправление част втора лекция

21 Местно самоуправление упражнение

22 Местно самоуправление тест

23 Студентски презентации - част 1

24 Студентски презентации част 2

25 Студентски презентации част 3

26 Студентски презентации част 4

27 Студентски презентации част 5

28 Обобщение на курса

29 Тест

30 Финално оценяване

Литература по темите:

Сб. „Конституциите” и „Конституциите по света” С, 1992

Сб. “Административна реформа” С. 1997

Сб. “Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст” С. 2000

Проф. д-р Емилия Къндева, Ивона Спиридонова-Хект „Сравнителна публична администрация” – с. 2006

Средства за оценяване:

1 Тест

2 Дискусия

3 Презентация