ADMB551 Извънсъдебна защита на правата на гражданите (омбудсман)

Анотация:

• Студентите ще се запознаят с институцията на омбудсмана, разпространението и утвърждаването на която е естествен резултат на редица важни процеси – засилването на административното за сметка на представителното начало в публичното управление, налагането на доктрината за правата на човека, увеличаващото се значение на гражданското общество.

• Студентите ще придобият знания за институцията на омбудсмана в различните му проявления и държави.

• Чрез запознаване с дейността на институцията в България, студентите ще придобият представа как могат да защитават правата си, без да се стига до съдебни дела и процедури.

• Да подготви бъдещите служители в администрацията как да действат в случаите, когато работата им е обект на интерес от страна на омбудсмана.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Ангел Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Особеностите и предимствата на омбудсмана, като правозащитен механизъм.

• Основните си права, които органите на властта, администрацията и стопанските субекти не могат да нарушават.

2) могат:

• Да разпознават кога им се нарушават правата и кога едно управленско решение е съобразено със правата на гражданите.

• Да реализират на практика принципите на открито, прозрачно, толерантно, диалогично и последователно публично управление.


Предварителни изисквания:
• Обща представа за публичните институции и отношения, системата на публичната администрация

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1. Еволюция на идеята и възникване на омбудсмана в Швеция. Разпространение на омбудсмана в други страни.

Тема 2. Причини за възникването и разпространението на институцията.

Тема 3. Основни права на човека.

Тема 4. Институционални характеристики на омбудсмана – принципи на дейност и правомощия.

Тема 5. Функции в обществото и роля в обществените процеси.

Тема 6. Видове омбудсмани.

Тема 7. Омбудсманът в европейските държави.

Тема 8. Сравнителен анализ на омбудсмана в европейските държави.

Тема 9. Европейски омбудсман

Тема 10. Омбудсманът в България – предистория и възникване.

Тема 11. Правно положение и организация на работа на омбудсмана на България.

Тема 12. Правомощия. Сила и обхват на правомощията на омбудсмана на България.

Тема 13. Дейност на омбудсмана на България.

Тема 14. Местни обществени посредници в България.

Литература по темите:

1. Стефанов, А., Институцията омбудсман (Въвеждане и утвърждаване в България в контекста на европейския опит) Авангард Прима, 2011

2. Ганев, Г., Омбудсманиада, Сиела, 2010

3. Дарендорф, Р., Модерният социален конфликт (есе за политиката и свободата), Златорогъ, 1998

4. Дуоркин, Р., Да се отнасяме към правата сериозно, КХ – серия „Етоси”, 2003

5. Дюверже, М., Социология на политиката, Кама, 1999

6. Институцията омбудсман в България, ЦИД, 2005

7. Институцията омбудсман в Европа и България: правна същност и практика, ЦИД, 2004

8. Институцията омбудсман в Eвропа и България, ЦИД, 2003

9. Институцията омбудсман – концепция и законопроект за България. Чуждо законодателство, ЦИД, 2000

10. Къндева Е., Сравнителна публична администрация: Държавно управление и администрация в други страни, 2006

11. Славова, M., Омбудсманът – българската перспектива. Предложения De Lege Ferenda, Гея-Либрис, 2002

12. Caiden, G. E., (ed.), International Handbook of the Ombudsman. Evolution and Present Function, Greenwood Press, England, 1983

13. Kucsko-Stadlmayer, G., European Ombudsman-Institutions, SpringerWien, NewYork, 2008

14. The Ombudsman in Six Continents, ed. Roy Gregory and Philip Giddings, IOS Press, Amsterdam, 2000

15. Европейска конвенция за правата на човека

16. Европейски кодекс за добро поведение на администрацията

17. Конституция на Република България

18. Закон за омбудсмана

19. Закон за конституционен съд

20. Закон за местното самоуправление и местната администрация

21. Закон за администрацията

22. Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

23. Правилник за организацията и дейността на омбудсмана

24. Харта за основните права на Европейския съюз

25. Омбудсман на Република България – Годишни доклади

Средства за оценяване:

Презентация - 50%

Тест - 50%