ADMB522 Самостоятелна работа по писане и решаване на казуси

Анотация:

Курсът е самостоятелна работа към курс Местно самоуправление

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1.1. Знаят: каква е историята на писането на казуси; кои са основните изисквания и правила по които можете да сeсъстави добър казус; по какъв начин максимално точно и печелившо студентите могат да отговорят на очакванията на преподавател, който преподава чрез казуси;

1.2. Могат: да създавят свои собствени писмени казуси; да анализират чужди казуси и да правят точни изводи, разчитайки правилно посланията им; да подбират готови казуси и да ги модифицират според изискванията на предварително задание; да представят казуси така че да довеждат слушащата ги аудитория до предварително целени изводи и решения;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни теми (по занятия):

1. Какво представлява добрият казус?

2. Обобщения преди да стартираме.

3. Писане на казус.

4. Стъпки при писането на казус – Къде какво да сложим?

5. Казус “А” Теми и точки на преподаване

6. Казус “В”

7. Казус “С”

8. Казус “D“

9. Фактори за вземане на решение при писането на казус: “кметът на гр. егра контролира водопотреблението”

9.1. Процесът на писане.

9.2. Основни насоки в Публичната администрация, подсказани от участниците

9.3. Какво прави един казус добър?

9.4. Каква е връзката между историята и преподаването?

10. Как се представя казус?

10.1. Преподавателски план.

10.2. Общ план.

10.3. Стандартни въпроси за анализ, които трябва да бъдат повдигнати

10.4. Въпроси, които помагат за въвличането на студентите в дискусията.

10.5. Теми, които често присъстват в казусите, свързани с политика и мениджмънт.

11. Важни уроци за писане на казуси

12. Важни уроци при представянето на казуси

17.1. Какво трябва да знаят студентите?

17.2. Какво трябва да знаят преподавателите?

11.1. Добре ли е или не студентите да обсъждат казуса извън аудиторията?

Литература по темите:

Библиография:

1.Основна литература.

Георгиев, Людмил. Преподаване чрез казуси. С., НБУ. 2011 г.

2. Допълнителна литература:

Abramson, P.R. (1992). A case for case studies: An immigrant's journal. Newbury Park: Sage.

Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. Buckingham: Open University.

Davis, T.M. & Bachor, D.G. (1999, June). Case studies as a research tool in evaluating student achievement. Paper presented at the Canadian Society for Studies in Education Conference, Sherbrooke, Quebec.

Greenwood, G.E. & Parkay, F.W. (1989). Case studies for teacher decision making. New York: Random House.

Hamel, J. (with Dufour, S., & Fortin, D.). (1993). Case study methods. Newbury Park, CA: Sage.

Merriam, S.B. (1988). Case study research in education: A qualititative approach. San Francisco: Jossey-Bass.

Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Stenhouse, L. (1988). Case study methods. In J. P. Keeves (Ed.), Educational research, methodology, and measurement: An international handbook (pp. 49-53). Oxford: Pregamon Press.

Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. Newbury Park, CA: Sage.

Yin, R. K. (1994). Case study research: Design and methods. (2nd Ed.) Newbury Park: Sage.

Адреси с видеофилми за казусния метод:

http://www.youtube.com/watch?v=BWgYmV_ZHgM

http://www.youtube.com/watch?v=eA5R41F7d9Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=dN2uj-Zyi9M&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=lP3prWURkL8&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=SKIn53pJVsA&feature=channel

http://www.youtube.com/watch?v=6nPWnUljDJY&feature=related

Средства за оценяване:

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА

Подготовка на самостоятелен казус ….65%

Представяне на казус……35%

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване:

? Крайната оценка от изпита се оформя като се взимат предвид съотношенията в т.5

? Оценката върху заданието за написване на казус се поставя въз основа на:

• как студентът е разчел поставената задача;

• дълбочината в която е успял да разработи казуса за определеното време;

• пълнотата и яснотата с която го представя и постига предварително определените цели;

? Заданието да казус се разработва по избрана от студента и съгласувана с преподавателя тема и се защитава пред него с оценка по - висока от добър 4, което съответства на 35%