ADMB521 Самостоятелна работа "Регионално развитие"

Анотация:

Целите на самостоятелното задание са студентите да демонстрират:

• познаване на европейската и национална практика на регионално развитие;

• аналитични способности по отношение на тенденциите в сферата на регионалната политика;

• критично осмисляне на ролята на структурните фондове на ЕС в България;

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат:

• да анализират икономически националната и чуждестранна територия;

• да изследват и оценяват стратегическите цели и приоритетни направления на ЕС в сферата на регионалната политика.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

По избор измежду следните теми:

1. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗЪМ – ПЕРСПЕКТИВИ НА СЪОТНАСЯНЕТО ИМ В СВЕТОВНОТО РАЗВИТИЕ.

2. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – ЧРЕЗ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ИЛИ РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ.

3. ЕВРОПЕЙСКИЯТ, БАЛКАНСКИЯТ И БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ – ЦЕЛИ И ИНТЕРЕСИ НА РАЗВИТИЕТО.

4. ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ.

5. РЕСУРСНА ОСИГУРЕНОСТ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ.

6. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РЕФОРМА НА НАЦИОНАЛНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ.

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА В КОНТЕКСТА НА РЕГИОНАЛИЗАЦИЯТА И ГЛОБАЛИЗМА.

8. СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

9. ТУРИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.

10. ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН.

11. МИГРАЦИЯТА – ПЪТ КЪМ УСПЕХА ИЛИ БЯГСТВО?

12. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ГРАДСКИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ.

13. ГРАДЪТ И СЕЛОТО – ВРАГОВЕ ИЛИ СЪЮЗНИЦИ?

Разработката трябва да бъде структурирана както следва:

I. Въведение – вьв вьведението се разясняват:

• избора на конкретната тема,

• информационните източници,

II. Основна част – представлява анализ на държави членки на Европейския съюз по отношение на:

• Същността на проблема и необходимостта от неговото детайлно проучване (актуалност на темата) през последните години,

• Стратегически цели и приоритетни направления на ЕС спрямо избраната за разработване тема,

• Основните проблеми и предизвикателства пред подбраните за анализ държави относно дадена сфера (принос за регионалното развитие на ЕС, роля на големите градове, глобални тенденции, устойчиво развитие, туризъм...),

• Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за анализираната проблематика,

III. Заключение :

• Подчертаване на резултатите от разгледаните в основната част въпроси– в позитивен и/или негативен план,

• Излагане на собствените възгледи по анализираните въпроси и проблеми,

• Изводи и препоръки.

Самостоятелната работа трябва да бъде в обем не по-малко от 20 и не повече от 25 стандартни машинописни страници.

Предаване:

По електронен път (чрез MOODLE) в страницата на курса.

Литература по темите:

1) Георгиев,Л., Регионална икономика. С.,Тракия М, 1998г.

2) Генешки.М., Регионална икономика. С., Тракия-М,2000г.

3) Генешки, М. Л.Георгиев. Регионална икономика. С., ЛИА, 1995

4) Георгиев, Л. Регионална икономика. С., Нов Български университет. Център за дистанционно обучение. 1997г. 1. Тофлър, А. Шок от бъдещето. "П.К Яворов", 1992

5) Тофлър, А. Третата вълна. "П.К Яворов", 1993

6) Информация и данни от Интернет страници на български и европейски институции, отговорни за провеждането на регионалната политика.

Средства за оценяване:

Семестриалната оценка се оформя от няколко компонента.

Тежестта на всяка отделна част от писмената разработка в общата оценка е както следва:

- Въведение – 10%

- Основна част – 50%

- Заключение – 40%.