ADMB515 Административно право и административен процес

Анотация:

В процеса на обучението студентите получават академична и образователна подготовка относно най-общите проявления на административното право и административния процес в съвременния живот, овладяват основите на този отрасъл от публичното право и практическата му приложимост в действителността.

Целите на курса са:

• да обогати общата правна култура на студентите, като разгледа отличителните белези на публичноправната система и различните видове източници на административното право и административния процес;

• да коментира характеристиките и да провокира интереса на студентите към изследване на особеностите на различни административноправни институти.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Милена Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• организацията на държавната власт, структурата на държавния апарат и публичноправното положение на личността;

• възможностите на изпълнителните органи и административните служители при осъществяването на изпълнителната власт;

• редът за реализиране на правна защита при извършени административни нарушения


Предварителни изисквания:
НЯМА

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Административно право и административен процес – същност, съдържание, структура.

2. Понятие за изпълнителна дейност. Органи на изпълнителната власт. Държавна служба. Административноправен статус на физическите лица и на организациите на гражданите.

3. Административен акт – понятие, видове, действие.

4. Условия за законосъобразност на административните актове.

5. Недействителност на административните актове.

6. Изпълнение на административноправни задължения.

7. Административен контрол.

8. Правораздавателен контрол върху администрацията.

9. Прокурорски надзор върху администрацията.

10. Омбудсман.

11. Административна принуда. Принудителни административни мерки.

12. Административно-наказателна отговорност.

13. Административно нарушение.

14. Административно наказание.

15. Административноправен режим на земята и на защитата на природната среда. Управление на териториално-селищното устройство.

16. Управление на икономиката, транспорта, пътищата и съобщенията.

17. Управление на здравеопазването, образованието и спорта.

18. Управление на културата.

19. Управление в областта на сигурността – обществения ред и отбраната.

20. Управление на правораздаването и в областта на външните отношения.

21. Административен процес – понятие, принципи, участници, субекти, страни.

22. Индивидуален административен акт.

23. Общи административни актове.

24. Оспорване на административни актове по административен ред.

25. Оспорване на административни актове (индивидуални, общи, нормативни) по съдебен ред.

26. Оспорване на определения и разпореждания на съда.

27. Изпълнително производство. Производство по предложенията и сигналите.

28. Административно-наказателен процес. Акт за установяване на административно нарушение.

29. Наказателно постановление. Оспорване на наказателното постановление пред съда.

30. Изпълнение на наказателно постановление и на решенията на съда. Налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци.

Литература по темите:

проф. Кино Лазаров "Административно право", 2011 г., изд. "Фенея".

Средства за оценяване:

ТЕСТ