ADMB510 Регионално развитие

Анотация:

Курсът запознава студентите с:

• световната и национална практика на регионално развитие;

• методите и средствата за регионален икономически анализ;

• политиката на ЕС и Република България в областта на регионалното развитие, включително използването на структурните фондове на ЕС;

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите знаят:

- какво представлява регионалната политика на Европейския съюз;

- кои са формите за трансгранично сътрудничество и механизмите за създаване на еврорегиони;

- какви са целите и приоритетите на Структурните и Кохезионния фонд.

Студентите могат:

• да анализират икономически националната и чуждестранна територия с цел разполагането и развитието на фирмени дейности ;

• създават проекти за финансиране от структурните пред-присъединителни фондове на Европейския съюз на общини , области, частни и държавни фирми.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност, предмет и задачи на регионалната икономика - теоретична лекция - 1 час

2. Ресурсен потенциал и икономическо преструктуриране - теоретична лекция, семинар (четене на есета по предварително раздадени теми)- 1 + 2 ч.

3. Институции за регионална политика и развитие на Европейския съюз - теоретична лекция - 2 ч.

4. Културни различия и регионално развитие - теоретична лекция, дискусия - 1+2ч.

5. Локационни фактори и условия. Факторен анализ - семинар - 2 ч.

6. Локационен процес, регионално развитие и икономически растеж - теоретична лекция - 2 ч.

7. Обекти и процедури при избора на локация. Локален вход и локален изход – теоретична лекция , семинар - 2ч.

8. Методи за количествена оценка на въздействията при локация - 2 ч. семинар

9. Градовете и локационния процес – семинар - 2 ч.

10. Градски системи и локация на търговските зони - теоретична лекция - 2 ч.

11. Миграция на населението – теоретична лекция, семинар - 2 ч.

12. Регионални иновационни стратегии на ЕС - теоретична лекция - 2 ч.

13. Трансгранично сътрудничество и еврорегиони – същност, принципи, цели, дейности и добри практики - теоретична лекция, дискусия – 2+ 2 ч.

14. Регионален анализ на населението и трудовите ресурси - - теоретична лекция - 2 ч.

15. Регионална икономическа политика на България - теоретична лекция, семинар - 2ч.

16. Регионална икономическа политика на: Европейския, Азиатско-тихоокеанския и Северно - американски регион - семинар - 3+3 ч.

17. Глобални икономически проблеми на света. Римски клуб - теоретична лекция – 1 ч.

18. Глобален продоволствен проблем - семинар - 2ч.

19. Глобален екологически проблем – семинар - 2 ч.

20. Глобален суровинно - енергиен проблем - семинар - 1ч.

21. Глобален демографски проблем - семинар - 2ч.

22. Стратегия и структура на регионалното и местно икономическо развитие. Обща постановка - 2+2 ч. упражнения - 1 ч.

23. Национален план за регионално развитие - теоретична лекция - 2ч.

24.Структурни фондове на Европейския съюз теоретична лекция, семинар – 2+2 ч. упражнения - 1 ч.

Литература по темите:

1) Георгиев,Л., Регионална икономика. С.,НБУ, 2009г.

2) Георгиев, Л. Регионална икономика. С., Нов Български университет. Център за дистанционно обучение. 1997г.

3) Структурни фондове на ЕС. Как да успеем?Част І и Част ІІ. С., НИБА-Консулт,2007г.

4) Маринов, В. Ролята на районите за планиране в процеса на регионално развитие и избора на приоритетни инфраструктурни обекти и регионализация. С., 2000г.

5) Стоенчева,Цветка. Регионална икономика. С., Тракия-М.2010г.

6) Тофлър, А. Шок от бъдещето. "П.К Яворов", 1992

7) Тофлър, А. Третата вълна. "П.К Яворов", 1993

8) Шнайдер,Б., А. Кинг. Първата глобална революция. С., 1991

9) Шнайдер, Бертранд. Скандал и срам. Бедност и изостаналост в края на ХХ век. УИ "Стопанство". С., 1995г.

10) Розенсон, Н. Б. Шнайдер. Латинска Америка. Противоречия и надежди. С., УИ "Стопанство", 1995

11) Armstrong, Harvey. Taylor Jim. Regional Economics and Policy. 05-2000.

12) НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2005-2015. http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=264&id=2231

13) Национален план за регионално развитие. http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=109&id=50

Средства за оценяване:

Форми на оценка: есета; участие и активност на студента по време на занятия; разработване на идеен проект за кандидатстване по структурните пред-присъединителни фондове на Европейския съюз, самостоятелни задания, самостоятелни и групови презентации.

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

• есета - 20%

• участие в семинарите и дискусиите - 20%

• самостоятелна разработка по зададена тема (идеен проект за кандидатстване пред структурните пред-присъединителни фондове на ЕС)- 20%

• краен изпит - 40%