ADMB615 Протокол на държавните институции

Анотация:

АДМВ615 ПРОТОКОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Курсът е посветен на съдържанието и администрирането на протокола, обслужващ официалната и деловата дейност на държавните институции. В темите на курса равностойно са застъпени нормативно регулираните дейности и тези, основани на обичаите, традициите, етичните изисквания, както в официалните отношения между държавните институции така и в деловите ежедневни отношения, свързани с протокола.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Дисциплината ще даде следните основни знания:

За нормативната уредба в областта протоколната дейност на държавните институции;

За обичайните правила на протоколна и церемониална дейност на институциите;

За приетите изисквания за етикет на поведението по време на протоколна и церемониална дейност.

2) могат:

Обучението по дисциплината осигурява следните умения:

Владеене на гледна точка към проблемите на организацията на протоколната и церемониална дейност;

Прилагане на тази гледна точка в конкретни условия на работа по организацията на протоколната и церемониална дейност;

Допускане на вариантност за конкретна проблемна ситуация.


Предварителни изисквания:

Студентите не е наложително да имат специална предварителна подготовкаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Теми, които се разглеждат в курса:

АДМВ615 ПРОТОКОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Основни теми

1. Протокол на държавните институции, церемониал, етикет, същност.

2. Организация на протоколното обслужване в държавните институции.

3. Протокол на междудържавните отношения.

4. изисквания на Протоколната дейност, етикет.

5. Кореспонденция – официална и делова.

6. вербална комуникация.

7. Невербална комуникация.

8. Взаимодействие на държавния служител с медиите.

9. вежливо общуване.

10. пътуванията, планиране, резервация, багаж, дрехи, подаръци.

11. Упражнения.

Литература по темите:

Литература по темите:

АДМВ615 ПРОТОКОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Препоръчителна литература:

1. Закон за държавния протокол, ДВ, бр.32/18.04.2000 г., бр.39/2009г.

2. ПМС 92/27.04.1995 г. за функциите и задачите на държавния протокол, ДВ, бр.42/5.05.1995 г.

3. Закон за герб на Република България, ДВ, бр. 62/5.08.1997 г.

4. Закон за държавния печат и националното знаме на Република България, ДВ, бр. 47/24.04.1998 г., доп. ДВ, бр. 33/9.04.1999г., изм. ДВ, бр. 69/3.08.1999 г.

5. Наръчник по протоколно обслужване на дейността на общините, изд. Национална асоциация на секретарите на общини в РБългария, Габрово, 2000 г.

6. Романов, Д., Дипломатически протокол и практика, ИМН-Пловдив, 1998 г.

7. Кожухаров, Й., Дипломация и протокол, изд. Труд, 1999 г.

8. Молочков, Ф.Ф., Дипломатический протокол и дипломатическая практика, М.,1977 г.

9. Джон, У., Серре, Ж., Дипломатический церемониал и протокол, М., 1974 г.

10. Павлов, П., П. Кацамунска, Г. Калагларски, Държавният служител – делови вид и комуникации, Атлантикс – ГК, С., 2000 г.

11. Павлов, П., П. Кацамунска, Въведение в административния протокол, ВСУ“Черноризец Храбър”, изд.АЛБАТРОС, С., 2003 г.

12. Дрейсър, Н., Нови правила в етикета, Наръчник за общуване между народите, изд. Алекс Принт, Варна, 1999 г.

13. Кожухаров, Й., Етика и протокол, изд. Труд, 2002 г.

14. Пачтър, Б., Марджъри Броуди, Бизнес етикет, превод от анг., Princeps, С. 1999 г.

15. Готев, Г., Сборник по протокол, етикет и протоколни дейности, Национална асоциация на общините в РБългария, Фондация за развитие в местното самоуправление, Америкассска агенция за международно развитие, Габрово, Ч17/705-сигнатура библиотека \нбу

16. Т.И.Холопова, М.М.Лебедева, Протокол и Этикет для деловых людей, изд. “Инфра-М”, М., 1995г.

17. Ан Мари Сабат, Бизнес етикет, 101 начина да правим бизнес с чар и тактичносст, изд. Горекс прес, 1998 г.

18. Дейвид Робинсън, Бизнес Етикет, Ръководство за уместно делово поведение, изд. Астра, 2001 г. 17/Р696 библ. НБУ.

19. Правилник за структурата, организацията и реда за използване на националната гвардейска част, Д.В. бр. 48/22.май.2001 г.

20. Статут за честване на национални, официални и месни празници, професионални (съсловни) празници и празници на етническите общности в община Шумен, Приет с Решение № 346 по Протокол 19/24.03.2005 г. на ОбС Шумен. www.shumen.bg/decisions/s05422.htm

21. Устройствен Правилник на авиоотряд 28, ДД.В. бр. 43/2006 г.

22. Вуд, Джон, Дипломатический церемониал и протокол: принципы, процедура и практика, Москва, изд.Прогрес, 1976 г. 32/В890 библ.НБУ.

23. www.mrrb.government.bg/pdocs/doc_740.doc.

24. www.law.swu.bg/studenti/konspekti/mo/diplom_cere;fnial.pdf

25. www.europrotokol.com/fr/index.html Europrotokol – The European School of Protocol

26. www.brains.hit.bg/4.htm

27. www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/la_presidence/les_services_de_la_preside 4/28/2006

28. http://www1.government.bg/ras/preview.html “Регистър на административните структури”

29. Wood, John R., Jean Serre, Diplomatic Ceremonial and Protocol. Prinsiples, Prosedures and Practices. London, 1991

Средства за оценяване:

Средства за оценяване:

АДМВ615 ПРОТОКОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Форми на проверка и оценка на компетенциите (с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка)

Крайната оценка се формира от оценките върху: участие в семинарно занятие с представяне на теза (20%) + отговор по избран казус (20%) + участие в практически занимания (20%) + есе по посочена тема (40%).

Участие най-малко в три упражнения по темите на курса + проект по посочена тема.

Текущ контрол е по време на занятията. Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване, задачите и въпросите на всяко от упражненията ще бъдат формулирани по време на съответното занятие.