ADMB519 Местно самоуправление

Анотация:

ЦЕЛИ НА КУРСА

- Да постигне знания и умения по основните въпроси на управлението и самоуправлението на българските и европейските общини.

- Умения за анализиране на общинската среда и създаването и изпълнението на малки проекти за развитието и.

- Умения за компетентно и етично обслужване на гражданите.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историята на общинското развитие; нормативната база на съвременното местно управление и самоуправление; особености в структурата и стратегията на развитие на общините в България , европейските страни и САЩ; техниките и технологиите на доброто общуване граждани - община; изискванията на Европейския съюз за финансиране на развитието на българските общини; етичните норми и правила на съвременното административно обслужване на местното население;

2) могат:

• да анализират общинското развитие и да съдейства за създаването на ефективна стратегия за развитие на община; да подпомагат взаимодействието между местната и централна власт; да укрепват доверието на населението в местната власт; да подпомагат общинското сдружаване и използването на предимствата на асоциирането и участието в съвместни програми и проекти; да съдействат за ефективното обслужване на гражданите и участието им в местното самоуправление чрез използване на високите технологии в административното обслужване; да изграждат и провеждат антикорупционна политика;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основи на управлениетоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса:

1) Същност и особености на местното управление.Европейска харта за местното самоуправление. Европейска рамкова конвенция за транс-гранично сътрудничество между териториалните общности или власти. Европейска харта за регионалното самоуправление. - лекция, семинар - 3ч.

2) Историческа перспектива на местното уравление.Местното управление преди Новата ера и до 18в. Местно управление преди Освобождението от турско владичество. Местно управление в България от създаването на Търновската конституция до Балканската война. Местно управление след 09.09.1944г. Местно управление в България след 1991г. - лекция, есе - 6ч.

3) Нормативна база на съвременното местно управление. Органи на местната власт. Взаимодействия между централната и местна администрация - баланс на интереси, цели и ресурси. - семинар - 2ч.

4) Териториални органи на изпълнителната власт - областен управител. Децентрализация и укрепване на местното управление в Република България. Децентрализация и демократизация. - лекция - 2ч.

5) Общински съвет - състав, функции и правомощия. Общински съветник. - семинар - 2 ч.

6) Кметове - избор, правомощия и прекратяване на правомощията им. - семинар - 2ч.

7) Ресурсен потенциал и икономическо преструктуриране - обща постановка. - лекция,дискусия, есе - 4ч.

8) Местно управление и градска среда. Харта на европейските градове. Миграция и урбанизъм. -семинар - 2 ч.

9) Младите хора и местното самоуправление. - лекция, - 2ч.

10) Дружелюбна местна власт - лекция - семинар - 2 ч.

11) Стратегия и структура на общинското развитие. Създаване на стратегия за общинско развитие. Видове структури. Стратегическо управление. - лекция,семинар - 6ч.

12) Ролята на местната власт за икономическото развитие на общината.Местното самоуправление и частната инициатива. - лекция - 2ч.

13) Сдружение на общините в Република България. Национално и регионални сдружения на общините. Определяне и задоволяване на нуждите на членовете на общинските асоциации.Международни сдружения, програми и дейности на местната власт. - лекция - 2ч.

14) Общински центрове за информационно обслужване на гражданите.- лекция,учебен филм, семинар - 4ч.

15) Обществен посредник /омбутсман/.-лекция - 3ч.

16) Общинско развитие и структурни пред-присъединителни фондове на Европейския съюз.- лекция,учебен филм, семинар - 8ч.

17) Етика в местното управление. - семинар, есе - 4ч.

18) Корупция в местната власт. - семинар, есе - 4 ч.

Литература по темите:

Библиография:

1. Административно - териториалната реформа- реалност и бъдеще. Сборник от коментари и закони. С.,НЦТРЖП1 1995г.

2. Бузов, Николай. Местно самоуправление и бюджетна автономия на общините. С.,Люрен 1992г.

3. Германия. Общинско самоуправление. Фондация “Фридрих Науман”, Център за изследване на демокрацията. С., 1992г.

4. Горанов, Петко. Младите хора и местното самоуправление /изследване на нагласите/.С., ФРМС 1999г.

5. Греъм,Ан. Определяне и задоволяване нуждите на членовете на общинските асоциации.С., Център за руски, центраблно- и източноевропейски изследвания. Рутгърс, Щатски университет на Ню Джърси.1998г.

6. Грозданов, Борис. Финанси на местните органи на управление. С., Люрен 1996г.

7. Европейска рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти.Примерни споразумения, статути и договори, предназначени за местните власти в сферата на трансграничното сътрудничество.С.,1998Г.

8. Етичен кодекс на местните власти. ФРМС, С.,1999г.

9. Европейска харта за местно самоуправление. ФРМС. Европейски съюз.Страсбург.15.Х.1995г.

10. Закон за местното самоуправление и местната администрация.Закон за общинските бюджети. С., Нова звезда 1998г.

11. Закон за общинската собственост /Коментар и наредби/.С.,ФРМС. 1996г.Местни бюджти в България. Клуб Икономика 2 000. С.,ФРМС, Асоциация на холандските общини. 1998г.

12. Каменов, Дени. Децентрализация и демокрация. Знамението на местното самоуправление за бъдещето на демокрацията.С., 1998г.

13. Каменов, Дени. Местното самоуправление в условията на валутен борд. С., ФРМС, ФМИЧП,УФДЛ. 1997г.

14. Каменов, Дени. Местното самоуправление и частната инициатива. С., ФРМС.1998г.

15. Къндева, Е., Емилия Панайотова. Общини и общински дейности в развитите страни. С., Университетско издателство”Св. Климент Охридски”, 1994г.

16. Местната власт и младите хора, или Защо и как да участвам в местното самоеправление.С., ФРМС, 1998г.

17. Местно самоуправление. Поредица за общините.Национален център за териториално развитие и жилищна политика. С., 1993г

18. Местни управления в страните от Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз. Антология от описателни студии. Институт за Местно управление и Обществена администрация Будапеща. Унгария. 1994г.

19. Местното самоуправление - училище за демокрация. Наръчник за гражданско участие в местното самоуправление - 2. С., ФРМС 1999г.

20. Миланов, Живко. Местното самоуправление. С., “Св. Св. Климент Охридски. 1996г.

21. Михайлов, Александър. Как да лобираме.С., ФРМС.1999г.

22. Монова, Аксения. Закон за местните данъци и такси.Коментар. С.,ФРМС, 1998г.

23. Нагласи за реформа в местното самоуправление. Агенция а.с.а./Агенция Дейта.С., ФРМС, Агенциа на холандските общини. 1998г.

24. Наредба на Столичния съвет по принудителното очуждаване на имоти - частна собственост за общински нужди.С., 1997г.

25. Наредба №5 за правила и норми по териториално и селищно устройство. Нови принципи при застрояване на селищата - коментар. С., Паралакс , 1995г.

26. Общинското самоуправление в Европа. Поредица “Местна власт и администрация”, Фондация “Янко Сакъзов”С., 1992г.

27. Препоръки за преработване на подробните градоустройствени планове в Съответствие с действащото законодателство. Поредица за общините.Национален център за териториално развитие и жилищна политика. С., 1992г

28. Справочник за устройство и организация на дейността на общината. Поредица за общините. Национален център за териториално развитие и жилищна политика. С., 1993г.

29. Структура и дейности на местните и регионални власти в Европа. Информационен справочник. Национален център за териториално развитие и жилищна политика. С., 1993г

30. Структура и функции на местните и регионални органи на самоуправление и управление в Република България. Национален център за териториално развитие и жилищна политика. С., 1993г

31. Спасов, Борис. Общинско право.Сцу Софи-Р. 1997г.

32. Стефанова ,Милена. Местната власт в България.С., “Хейзъл”, 1997г.

33. Съюз на българските градове 1925 - 1944г..ФРМС.С., 1996г.

34. Управление на градовете с районно деление. Международна конференция. Доклади и резюмета. Пловдив 28-29 ноември 1997г.

35. Фискална децентрализация в България.Материали от дискусионен форум с международна участие. С., 3-4 ноември 1998г.

36. Харта на Европейските градове. Фондация за реформа в местното самоуправление.Страсбург 1992г.

37. Цанков, Васил. Местното управление на Република България /Организационно - правен аспект/.Сц, М-8-М1999г.

38. Чолаков, Станчо. Наука за общинското самоуправление. Свободни зони у нас и възможности за устройството им. С., Букинист,Век 22. 1992г.

39. The role of the communes and the regions in development and their relations with the central authorities, European Campaign for the Coutryside, Council of Europe. Strasbourg 1988.

40. Gladden.E.N. Local, Corporation and International Administration. Stapless Press, 1972

41. Demaziere,Cristorhe, Patricia Wilson. Local Economic Development in Europe and the Americas. Manseli. 1996

42. Prehl, Magda. Local Economic Development. International Research and Global Practices for Promoting Employment. Bertelsmann Foundation Publishers Gutersloh 1997.

43. Norton Alan.International Handbook of Local and Regional Government. A Corroborative Analysis of Advanced Democracies.

44. Dunford, Mick.Grigoris Kalkalas. The Global - Local interplay corporate geographies spatial development strategies in Europe.

45. Amin,Ash, Nigel Trift. Clobalization, Institutions, and Regional Development in Europe. Fxford University Press. 1994

46. “The Pulse of Europe; A Survey of Political and Social Values and Attitudes”, Times Mirror Centre of the People and the Press,1991.

47. Gillian Flynn, “Make Employee Ethics Your Business”, Personnel Journal, June 1995.

48. Dwivedi,O.P. and Jorge Nef, Crises and Continuities in Development Theory and Administration. Public Administration and Development, Vol.2, 1982, pp. 59

49. Global Virtue Ethic Review издавано от Томас Линч (Държавен университет в Луизиана) htpp://www.spaef.com/GVER_PUB/index.html

50. Garafalo, Charles and Dean Geuras, Ethics in Public Service: The Moral Mind at Work (Washington: Georgetown University Press, 1999)

51. Заркова, Анна. Рушветчийството - работа за двама. в. Труд, 28.10.2001г.

52. www.governent.bg

53. Корупцията 100 отговора Коалиция 2000. Фондация “Гражданска Връзка”.2000.

54. Доклад за оценка на корупцията. Коалиция 2000. С., 2000

55. Антикорупция (Учебно помагало).Коалиция 2000. С.,2000

56. Съдебна власт и корупция. Коалиция 2000. Съюз на съдиите в България. С.,2000

57. Корупция и контрабанда: мониторинг и превенция.С., Център за изследване на демокрацията, 2000

58. Корупцията в съвременна България (Аналитичен обзор).С.,Асоциация “Прозрачност без граници .,С.1998г.

59. Босарт, Даниел, Кристоф Демке и др. Държавните служби в Европа на петнадесетте: Тенденции и развитие. Европейски институт по публична администрация. Маастрихт, Холандиял http://www.eipa.ni

60. Имахте вида коруция, интервю с проф. Владимир Квинт за в. Труд, събота, 4 август 2001г.

61. България - световен пример за корупция. в. Стандарт, 24 януари 2003г./бр.3614

62. Аферата Булгартабак - учебник за корупция. в. Труд, бр. 3614/24 януари 2003г.

63. http://webcenter.netscape.infoplease.com/ipa/A0004900.html

64. http://webcenter.netscape.infoplease.com/ipa/A0781359.html

65. www.nobribes.org

66. www.worldbank.org/publicsector/anticorrupt

67. www.transparency.de

68. www.oecd.org/puma/sigmaweb

69. www.usaid.gov

70. www.undp.org

71. www.online.bg/coalition2000

Средства за оценяване:

МЕЖДИНЕН ТЕСТ №1 25%

МЕЖДИНЕН ТЕСТ №2 25%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 15 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 25 %

ЕСЕТА 10 %

СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ПИСМЕН ИЗПИТ 65%

ЕСЕ 35%