ADMB503 Публични финанси

Анотация:

"Публични финанси" е наука за публичните (обществените) разходи и алтернативите за тяхното финансиране.

Съвременната държава е натоварена с много важни функции:

- алокация (разполагане) на ресурси (когато пазарът се “проваля”);

- преразпределение (обикновено, пазарното разпределение на дохода и богатството не съответства на възгледите на хората за социална справедливост);

- макроикономическа стабилизация (оставен сам на себе си, пазарът е склонен към определени флуктуации на макроикономическо ниво, съпроводени с безработица, инфлация, смущения в платежния баланс и т.н.).

Осъществявайки своята дейност държавата прави разходи и облага своите поданици с данъци.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят: основните функции на съвременната държава; механизмите за вземане на колективни (публични) решения; главните направления на публичните разходи; модерните подходи и методи за рационализиране на публичния сектор; принципите на данъчното облагане; по-важните алтернативи на данъчното облагане; детерминантите на реалното разпределение на данъчното бреме в съвременния свят; възможностите за оптимизация на данъчното облагане; данъчната система на Р. България; проблемите на фискалната децентрализация и бюджетния процес.

2. Могат: да разбират разходната политика на съвременната държава; да се ориентират в дебрите на данъчната идеология и да работят с “данъчния кодекс”; да решават конкретни казуси по фискална децентрализация и бюджетен процес.


Предварителни изисквания:
Микроикономика;

Макроикономика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тема 1. Икономика на благосъстоянието

1.1. Ефективност

1.1.1. Анализ на частичното равновесие

1.1.2. Анализ на общото равновесие

1.2. Пазарни провали

1.2.1. Несъвършена конкуренция

1.2.2. Външни ефекти

1.2.3. Публични блага

1.2.4. Несъвършена информация

1.2.5. Макроикономическа нестабилност

1.3. Справедливост

Тема 2. Публични блага

2.1. Икономическа природа на публичното благо

2.2. Таксономия на публичните блага

2.3. Ефективно доставяне на публични блага

2.3.1. Анализ на частичното равновесие

2.3.2. Анализ на общото равновесие

Тема 3. Преразпределение

3.1. Разпределение на дохода

3.2. Преразпределителни съображения

3.3. Инструменти за преразпределение

3.3.1. Данъци

3.3.2. Социални трансфери

3.3.3. Други

Тема 4. Публичен избор

4.1. От индивидуални предпочитания към колективни действия

4.2. Пряка демокрация

4.2.1. Гласуване

4.2.2. Правила за гласуване

4.2.3. Теорема на медианния гласоподавател

4.2.4. Търговия на гласове

4.2.5. Теорема на Ероу за невъзможността

4.3. Представителна демокрация

4.3.1. Избрани политици (представители)

4.3.2. Държавни служители

4.3.3. Други “актьори”

Тема 5. Публични разходи

5.1. Национална сигурност

5.2. Социално осигуряване

5.3. Социално подпомагане

5.4. Здравеопазване

5.5. Образование

5.6. Инфраструктура

5.7. Други

Тема 6. Анализ “Разходи – Ползи”

6.1. Концептуален фундамент

6.2. Методология

6.3. Идентификация на релевантните разходи и ползи

6.4. Оценка на разходите и ползите

6.5. Времева стандартизация на паричните потоци

6.6. Риск и несигурност

6.7. Избор на проекти

6.8. Социален анализ “разходи – ползи”

Тема 7. Данъчно облагане

7.1. Принципи на данъчното облагане

7.2. “Анатомия” на данъка

7.3. Класификация на данъците

Тема 8. Алтернативи на данъчното облагане

8.1. Потребителски такси

8.2. Публичен кредит

8.3. Инфлация

8.4. Дарения

8.5. Публични предприятия

Тема 9. Разпределение на данъчното бреме

9.1. Разпределение на данъчното бреме: анализ на частичното равновесие

9.1.1. Данъци върху физическа единица

9.1.2. Адвалорни данъци

9.1.3. Разпределение на данъчното бреме в условията на несъвършена конкуренция

9.2. Разпределение на данъчното бреме: анализ на общото равновесие

Тема 10. Данъчно облагане и икономическо поведение

10.1. Влияние на данъчното облагане на стоките и услугите върху потребителския избор

10.2. Данъчното облагане на трудовия доход и избора “труд – свободно време”

10.3. Данъчното облагане на капиталовия доход и избора “настоящо потребление – бъдещо потребление”

10.4. Влияние на данъчното облагане на печалбата върху поемането на риск в стопанството

10.5. Укриване на данъци

Тема 11. Данъци и ефективност

11.1. Свръхданъчно бреме

11.2. Измерване на свръхданъчното бреме

11.3. Детерминанти на свръхданъчното бреме

Тема 12. Оптимално данъчно облагане

12.1. Понятие за оптималност на данъчното облагане

12.2. Оптимални данъци върху стоките и услугите

12.3. Оптимално данъчно облагане на дохода

Тема 13. Данъчна система на Република България

13.1. Подоходни данъци

13.1.1. Данъци върху доходите на физическите лица

13.1.2. Корпоративно подоходно облагане

13.1.3. Вноски за държавно обществено осигуряване

13.1.4. Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване

13.1.5. Вноски за задължително здравно осигуряване

13.2. Данъци върху потреблението

13.2.1. Данък върху добавената стойност

13.2.2. Акцизи

13.2.3. Мита

13.3. Имуществени данъци

13.3.1. Данък върху недвижимите имоти

13.3.2. Данък върху наследствата

13.3.3. Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

13.3.4. Данък върху превозните средства

13.4. Патентен данък

Тема 14. Местни финанси

14.1. Теорема за децентрализацията

14.2. Оптимален размер на местните публични структури

14.3. Децентрализация на публичните разходи

14.4. Финансиране на местните органи на публична власт

Тема 15. Бюджети

15.1. Консолидиран държавен бюджет

15.2. Държавен бюджет

15.3. Общински бюджети

15.4. Взаимоотношения между държавния бюджет и бюджетите на общините

15.5. Други бюджети

15.6. Извънбюджетни сметки и фондове

Литература по темите:

1.Браун, Ч.В. и П.М. Джаксън, Икономика на публичния сектор, С., ИК “ПъблишСайСет-Агри” ООД, 1998.

2.Брусарски, Р.Й., Теория на публичните финанси, УИ “Стопанство”, С., 2007.

3.Брусарски, Р.Й., Основи на данъчното облагане, ИК “Люрен”, С., 1993.

4.Брусарски, Р.Й, Концептуални основи на прогресивното данъчно облагане: Теория за жертвата, УИ “Стопанство”, С., 1997.

5.Брусарски, Р.Й, Анализ “Разходи – Ползи”, УИ “Стопанство”, С., 2003.

6.Манлиев, Г., Икономика на публичния сектор, ИК “КИНГ”, С., 2009.

7.Мъсгрейв, Р.А. и П.Б. Мъсгрейв, Държавни финанси – теория и практика, Изд. “Отворено общество”, С., 1999.

8.Стиглиц, Дж.Е., Икономика на държавния сектор, УИ “Стопанство”, С., 1996.

9.Cullis, J.G. and Ph. R. Jones, Public Finance and Public Choice: analytical perspectives, McGraw-Hill International (UK) Ltd., 1992.

10.Hyman, D.N., Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, The Dryden Press, 1999.

11.Rosen, H.S., Public Finance, Irwin / McGraw-Hill, 1999.

Средства за оценяване:

Два теста (Тест N 1 – Публични разходи: теория и политика; Тест N 2 – Финансиране на публичния сектор). Студентите, които имат средна аритметична оценка от двата теста "много добър 5" и повече, могат (при желание) да се освободят от полагането на финален изпит.