CLLB710 В периферията на елинския свят - древна Тракия

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните факти от историята на древна Тракия. Набляга се на културата и паметниците на траките в сравнителен контекст. Разглеждат се културно-историческите взаимодействията между Елада и Тракия. Студентите ще се запознаят с ролята на древна Тракия в античния свят, както и с античното културно-историческо наследство на България.

прочети още
Класически езици, антична култура и литература

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва да знаят:

• Основните моменти от историята и културата на древна Тракия.

и да могат:

• Да правят културно-исторически анализ.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Тракия в контекста на древния свят. Тракия между анатолийския и елинския свят. Въпросът за център и периферия.

2. История на траколожките изследвания. От кога датира интересът към траките. Тракологията като наука. Съвременните достижения и тенденции в изследванията на траките.

3. Видове извори за историята и културата на древна Тракия. Литературните сведения на елини и римляни. Епиграфските паметници от Тракия – характер и особености. Нумизматика. Археологически свидетелства.

4. Индоевропейците и етногенезисът на траките. Траките и индоевропеизацията на Балканите. Особености, които причисляват траките към индоевропейските народи.

5. Античните автори за Тракия и траките. Основни текстове от Херодот и Тукидид. Траките през погледа на елинските поети, трагици и комедиографи.

6. Елини и траки: гръцката колонизация по тракийските брегове. Характер и периодизация на елинските колонии по западночерноморския бряг. Взаимоотношения между колонисти и местно население.

7. Политическа история на пред-елинистическа Тракия. Одриското царство. Ранните одриски владетели – външна политика. Ситалк и наследниците му.

8. Котис І (383-359 г. пр. Хр.) и ранноелинистическите тенденции в Тракия. Външна политика на Котис І. Котис І и Филип ІІ: алтернативите на елинския полис.

9. Тракия в елинистическия свят. Тракия и елинистическите владетели; Лизимах, Александър ІІІ Велики. Севт ІІІ. Политическа и социално-икономическа характеристика.

10. Погребални обичаи на траките: могили и гробници. Тракийските гробници в контекста на елинистическата погребална архитектура. Срещата на елински и анатолийски елементи.

11. Култ и религия на траките. Литературни и археологически сведения. Въпросът за тракийския орфизъм. Религията на едно аристократично общество. Елинските богове в Тракия.

12. Тракийското изкуство: златото на траките. Тракийската торевтика. Съдове и накити от благороден метал. Знаци на статус и съобщения към съседите и боговете. Елинските и персийските елементи в тракийското изкуство.

13. Траките и Тракия през римската епоха. Римляните завладяват Балканите. Тракия в римската провинциална система. Тракийският конник – бог-Херос.

14. Тракийското културно-историческо наследство на България. Античният субстрат в българската народност. Античният принос в средновековната българска култура. Паметници и съвременни тенденции в опазването на античното културно наследство в България.

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

Венедиков, И. Тракийското съкровище от Летница (Ловешко). София, 1996.

Венедиков, И., Герасимов, Т. Тракийското изкуство. София, 1973л

Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. София, 2007.

Кратка енциклопедия на тракийската древност. София, 1993.

Китов, Г. 2003а. Долината на тракийските владетели (І). – Археология 44.1, 13-28.

Китов, Г. 2003б. Долината на тракийските владетели (ІІ). – Археология 44.2, 28-42.

Китов, Г. Нови наблюдения в Александровската гробницал – Археология 2004, 1-2, 42-51.

Маразов, Ив. Видимият мит. София, 1982.

Михайлов, Г. Траките. София, 1972.

Фол, А. Венедиков, И. (ред.) 1976. Тракийски паметници 1. Мегалитите в Тракия 1. София.

Фол, А. Венедиков, И. (ред.) 1982. Тракийски паметници 3. Мегалитите в Тракия 2. София.

Фол, А. Политическа история на траките. Края на второто хилядолетие до края на пети век преди новата ера. София, 1972.

Фол, А. Политика и култура в древна Тракия. София,1990.

Фол, А. История на българските земи в древността. Част 1. София,19982.

Kitov, G. The Newly Discovered Tomb of the Thracian Ruler Seuthes III. - Archaeologia Bulgariaca 9, 2004, No. 2, 39-54.

Mihailov, G. Thrace before the Persian Conquest. - Cambridge Ancient History, 3, 2. Cambridge, 1990.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. София, 2005.

Василева, М. Анатолийският контекст на трако-елинските взаимодействия (5-4 в. пр. Хр.). – Seminarium Thracicum 7, 2011, 51-68.

Венедиков, И. Раждането на боговете. София, 1992.

Китов, Г. Тракийски гробнично-култов комплекс в могилата Оструша край Шипка. – Проблеми на изкуството 1994, № 4.

Китов, Г. Гробницата в Александрово. – Известия на ИМ Хасково, 2, 2003, 149-175. (мой ксерокс)

Маразов, И. Тракийският войн. София, 2005.

Фол, А. Слово и дела в древна Тракия. София, 1993.

Valeva, J. 2005. The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb. Sofia.

Средства за оценяване:

Една домашна работа - план-конспект на научен текст по проблематиката на курса, един тест в средата на семестъра и реферат/есе по избран проблем от тематичния план на курса. Рефератът/есето трябва да са рамките на 5 до 10 стандартни страници (1800 знака на страница). При избор на реферат, студентът трябва да посочи използваната литература.

Тестът се състои от 40 отворени и затворени въпроса, всеки от които носи по 2.5 точки, така че общият сбор да е 100 точки.

Точки = Оценки:

100-91 = 6

81-90 = 5

71-80 = 4

61-70 = 3

под 61 = 2

Участие в дискусия или презентация също могат да донесат оценка или "бонус" към текущата оценка.