GREB501 Старогръцки език

Анотация:

• Курсът представя старогръцкия език в контекста на старогръцката култура и литература

• Целта му е студентите да усвоят началното ниво в изучаването на старогръцки език

прочети още
Класически езици, антична култура и литература

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основите на граматиката на старогръцкия език

• Основни имена и понятия, свързани със старогръцката и западноевропейската култура

• Връзката на старогръцкия език с модерните балкански и западноевропейски езици

2) могат:

• Да ползват старогръцки език на базово ниво

• Да боравят с основни имена и реалии, свързани с развитието на европейската култура


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Цели и обхват на курса. Кратка история на старогръцкия език. Основни културни периоди и основни автори, писали на старогръцки език

2. Старогръцкият език преди гръцката азбука: кратко запознаване с находките от линейното писмо А и Б в контекста на Крито-Микенската култура

3. Гръцката азбука: произношение и особености. Гръцкото писмо в контекста на културния обмен между народите, населяващи Средиземноморието

4. Ударение. Имена на Омирови богове и богини на старогръцки език

5. Придихание. Основни съществителни имена на старогръцки език, свързани с текста на Омировите поеми

6. Енклитики и диакритични знаци. Хезиод: митът за Прометей и Пандора

7. Склонение: части на речта, словоред и падежи. Определителен член. Хезиод: митът за Прометей и Пандора (продължение)

8. Съществителни имена по първо склонение. Хезиод: основни думи, свързани с културата на дома, стопанството и зараждащия се полис

9. Съществителни имена по второ склонение. Старогръцка лирика: Алкей

10. Прилагателни имена по първо и второ склонение. Образуване на сравнителна и превъзходна степен. Глаголът “съм” в сегашно време. Увод в старогръцките диалекти: основни езикови и етнически области в Древна Гърция

11. Първо и второ склонение: преговор и упражнение. Геометрическа епоха

12. Глагол: наклонение, залог, време. Времената в старогръцкия език. Сегашно време: лични окончания за деятелен залог. Основни реалии от речника на архаическата гръцка култура

13. Сегашно време: лични окончания за възвратно-страдателен залог. Императив и инфинитив. Раждането на гръцката наука: Хераклит

14. Сегашно време: причастия в деятелен и възвратно-страдателен залог. Наречие. Раждането на полисната култура: имена на градове от архаическата и класическата епоха

15. Преговор

Литература по темите:

• Антична литература. Енциклопедичен справочник, съст. Б. Богданов, А. Николова и др., София, 1996

• Старогръцко-български речник, съст. М. Войнов, Д. Дечев, В. Георгиев и др., София, 1996

• Милев, А., Г. Михаилов, Старогръцка граматика, София, 2012

• Богданов, Б., История на старогръцката култура, 1992, достъпна онлайн на www.bogdanbogdanov.net

• Luschnig, C. A. E., An Introduction to Ancient Greek, Indianapolis, 2007

• Colvin, S., Historical Greek Reader: Mycenaean to Koine, Oxford, 2007

Средства за оценяване:

2 теста (80%) + писмена задача/презентация (20%)