CLLB551 Антични теории за душата

Анотация:

Курсът представя основните антични теории за душата в контекста на старогръцката култура и литература.

прочети още
Класически езици, антична култура и литература

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти знаят основните категории в психологическия речник на древните гърци, както и основните популярни, литературно-религиозни и научно-философски възгледи за душата като средоточие на живота, източник на мисленето и носител на личността.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Уводна лекция: античните теории за душата и съвременната психология.

2. Омировата душа и архаическото схващане за човека.

3. Душата и „задгробният живот” при Омир, Хезиод и Пиндар.

4. Орфически представи за безсмъртието и отвъдното: свидетелства от Херодот и археологията.

5. Северните шамани, орфическите мистерии и раждането на старогръцкия пуританизъм.

6. Питагорейското учение за душата и панзоизмът на ранните гръцки мислители.

7. „Ум” и „мислене” между Омир и Аристотел.

8. Душата, тялото и човешката личност: Платон.

9. Душата, тялото и човешката личност: стоиците и елинистическата мисъл.

10. Заключителен семинар: душата и Аз-ът в античната култура.

Литература по темите:

Б. Богданов, Отделно и заедно, София, 2005.

Б. Кацарска, “Душа, Ерос, Общност”, Философски преглед 2 (1992), 3-14.

J. Annas, Hellenistic Philosophy of Mind, Oxford, 1994.

D. Barton, “The Theaetetus on How We Think”, Phronesis 44 (1999), 163-179.

J. Burnet, The Socratic Doctrine of the Soul, London, 1916.

G. Casadio, P. A. Johnston, eds., Mystic Cults in Magna Graecia, Austin, 2009.

E. R. Dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley, 1951.

R. A, Edmonds, ed., The “Orphic” Gold Tablets and Greek Religion: Further Along the Path, Cambridge, 2011.

D. Frede, B. Reis, eds., Body and Soul in Ancient Philosophy, Berlin/NY, 2009.

R. A. King, ed., Common to Body and Soul: Philosophical Approaches to Explaining Living Behaviour in Greco-Roman Antiquity, Berlin/NY, 2006.

G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, The Presocratic Philosophers, Cambridge, 1983.

H. Lorenz, “Ancient Theories of Soul”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2009, http://plato.stanford.edu/entries/ancient-soul/

K. Meuli, “Scythica”, Hermes 70 (1935), 121-176.

J. M. Rist, Man, Soul and Body: Essays in Ancient Thought from Plato to Dionysius, Ashgate, 1996.

J. V. Robinson, “The Tripartite Soul in the Timaeus”, Phronesis 35 (1990), 103-110

H.-D. Saffrey, ‘Origine en Grece de la croyance en l’immortalite de l’ame’, Le Monde Grec (1955), 707-727.

D. Stocking, “Res Agens: Towards an Ontology of the Homeric Self”, College Literature 34 (2007) , 56-84.

K. von Fritz, “???? and ????? in the Homeric Poems”, Classical Philology 38 (1943), 79-93.

K. von Fritz, “????, ?????, and their Derivatives in Pre-Socratic Philosophy (Excluding Anaxagoras)”, Classical Philology 40 (1945), 223-242; 41 (1946), 12-34.

Средства за оценяване:

2 теста (60%);

1 реферат или презентация (40%).