HACB569 Изкуство и култура на Мала Азия II - I хил. пр. Хр.

Анотация:

• Курсът има за цел да запознае студентите с основните факти от историята и културата на древна Мала Азия през ІІ и І хил. пр. Хр. Разглеждат се изкуството и културата на хититите, фригите, урартите и персите в широк Източносредиземноморски контекст. Студентите се запознават с най-известните паметници на изкуството на съответните народи. Поставя се акцент върху културно-историческите взаимодействия в Анатолия през разглеждания период.

прочети още
Класически езици, антична култура и литература

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните факти от историята на древна Анатолия.

• Основните културни достижения на анатолийските народи през ІІ-І хил. пр. Хр.

2) могат:

Да правят културноисторически анализ на антични паметници. Да прилагат знанията си в сравнителен контекст.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Анатолия в контекста на древния свят.

2. Чатал Хююк и анатолийската Богиня-майка.

3. Богът на бурята – мит, ритуал и религиозно мислене на хититите.

4. Хититският култ и погребални обичаи. Хититските празници.

5. Хититско изкуство.

6. Културното наследство на Хититското царство в Северна Сирия. Кубаба, Кибела.

7. Фригийската Велика богиня-майка и гръцкият култ към Кибела.

8. Урарту в контекста на анатолийската религия и култ.

9. Скалните паметници в култово-религиозната система на Източното Средиземноморие.

10. Гробници и погребални и съоръжения в древна Анатолия.

11. Изобразителният език в книжовните и в некнижовните общества.

12. Древноизточният принос в духовния синтез на елините.

13. Балкано-анатолийски паралели в култа и религиозното мислене.

14. Персийската царска идеология в изобразителния език: влияния и взаимодействия.

15. Елинистическият култово-религиозен синтез в Мала Азия.

Литература по темите:

Ардзинба, В. Г. Ритуалы и мифы древней Анатолии. Москва, 1982.

Богданов, Б. Култура, общество, литература. ЛИК, София, 2007.

Бонгард-Левин, Г. М. (ред.) История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. Часть вторая. Передняя Азия. Египет. Москва, 1988.

Василева, М. Кибела, Мидас и скалата. – Проблеми на изкуството 1999, № 4, 3-12.

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. С., 2005.

Василева, М. За изобразителните формули в Тракия и Мала Азия. – МИФ 12, 2007, 102-114.

Венедиков, Ив. Раждането на боговете. С., 1992.

Герни, О. Р. Хетты. Москва, 1987.

Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. Университетско издателство „св. Климент Охридски”, София, 2007.

Дьяконов, И. М., В. Д. Неронова, И.С. Свенцицкая (ред.) История древнего мира. Расцвет древних обществ. Москва, 1982.

Клок-Фонтаний, И. Хетите. С., 2001.

Маккуин, Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. Москва, 1983.

Маразов, Ив. Видимият мит. С., 1982.

Маразов, Ив. Послеслов. – В: М. Попко. Митология на хетска Анатолия. С., 1983, 201-241.

Маразов, Ив. Художествени модели на древността. (Монографии 2 МИФ). С., 2003.

Мелларт, Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. Москва, 1982.

Мифы народов мира. Т. 1-2. Москва, 1980; 19872.

М. Попко. Митология на хетска Анатолия. С., 1983.

Фол, Ал. Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий. С., 1994.

Фол, В. Скални топоси на вяра в Югоизточна Европа и в Мала Азия през древността. София, 2007.

Boardman, J. The World of Ancient Art. London, 2006.

Borgeaud, P. Mother of the Gods: From Cybele to the Virgin Mary. Baltimore 2004.

Briant, P. From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Winona Lake, Ind., 2002.

Bryce, T. The Kingdom of the Hittites. Clarendon Press, Oxford, 1998.

Bryce, T. Life and Society in the Hittite World. Oxford University Press, 2002.

Bryce, T. Letters of the Great Kings of the Ancient Near East. The Royal Correspondence of the Late Bronze Age. Routledge, London and New York, 2003.

Burkert, W. Greek Religion. Harvard University Press, 19852.

Cambridge Ancient History. Vol. 2-3. 1985-1991.

Gurney, O.R. Some Aspects of Hittite Religion. Oxford, 1977.

Hoffner, H. A. Hittite Myths. Scholars Press, Atlanta, 1998.

Harry A. Hoffner Jr. Letters from the Hittite Kingdom.

Kuhrt, A. The Ancient Near East c. 3000-300 BC. 1-2. Routledge, London and New York, 1995.

Latacz, J. Troy and Homer: Towards a Solution of an Old Mystery. Oxford, 2004.

Melaart, J. The Neolithic in the Near East. London, 1975.

Sasson, J. M. Civilizations of the Ancient Near East. Vol. 1-2. Hendrickson Publishers, Peabody, Ma, 2000.

West, M.L. The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Clarendon, Oxford, 1997.

http://www.mesas.emory.edu/hittitehome/ - за хититите

www.hethport.uni-wuerzburg.de/ - за хититите

Средства за оценяване:

Тест, домашна работа, резюме с коментар, дискусия