EGYB514 Всекидневният живот в Древен Египет

Анотация:

• Да се предостави на студентите възможност за по-широк поглед към историята и културата на Дервен Египет.

• Да се убедят студентите, че всекидневното е неделима част от културата и основа на всяко историческо развитие.

• Да се убедят студентите, че към подобен род проблематика е релевантно да се подходи не само от гледна точка на историческата реконструкция, а и чрез методите на историческата антропология.

прочети още
Египтология (Египетски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Емил Бузов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
• Основни понятия в областта на историята на Древен Египет

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Градът – споделеното обитаемо пространство.

2. Домът – частното жилище в различните обществени прослойки.

3. Семейството – споделеното интимно пространство. Видове роднински отношения.

4. Трудът – професионално обучение и трудова организация. Селски живот.

5. Битът – облекло и храна в рамките на дневния ритъм. Частният дом.

6. Битът - облекло и храна в рамките на дневния ритъм. Дворецът.

7. Празникът – домашни и обществени празници.

8. Празникът – видове забавление. Музика. Спорт.

9. Култът – личено и обществено богопочитание. Мистерии.

10. Култът – старост, мислене на смъртта, обред и почит към мъртвите.

Литература по темите:

Дресел, Г. Историческа антропология. Въведение. София 1998

Духът на “Анали”. Антология. София 1997

Культура Древнего Египта. Осв. ред. И. Кацнельсон. Москва 1976

Монтэ, П. Египет Рамесесов. Повседневная жизнь египтян во времена великих фараонов. Москва 1989

Постовская, Н.М. Familia в Египте Древнего Царства. . Вестник Древней истории, 1, 1967

Халбвакс, М. Колективната памет. София 1995

Altenmuller, H. Feste. In: Lexikon der Agyptologie, 1: 172-191. Wiesbaden, 1975.

Aldred, C. Jewels of the Pharaohs. New York, 1971. Boston Museum of Fine Arts. Egypt's Golden Age: the Art of Living in the New Kingdom, 1558-1085 B.C. A Catalogue of the Exhibition held 3/2-5/2/82. Boston, 1982.

Barber, E. Prehistoric Textiles: The Development of Cloth in the Neolithic and Bronw Ages. Princeton, 1991

Barber, E. Women's Work: The First 20,000 Years. New York and London, 1994.

Bardis, P. Marriage and Family Customs in Ancient Egypt. Social Science, 1966

Bourriau, J. Pharaohs and Mortals: Egyptian Art in the Middle Kingdom. Cambridge, 1988.

Breasted, J. Egyptian Servant Statues. Washington, 1948.

Brunner-Traut. E. Der Tanz im Alten Agypten. 3d ed. Gliickstadt, 1992.

Capel, A., and G. Markoe, eds. Mistress of the House, Mis¬tress of Heaven: Women in Ancient Egypt. New York, 1996

Cockburn, A, and E. Cockburn, eds. Mummies, Disease, and An¬cient Cultures. Cambridge, 1980

Eyre, Ch. Work and Organisation of Work in the Old King¬dom/New Kingdom. In: Labor in the Ancient Near East, edited by M. A. Powell. New Haven, 1987.

Filer, J. Disease. London, 1995.

Fletcher, J. Cosmetics and Bodycare. In: Clothing of the Pha¬raohs, edited by Gillian Vogelsang-Eastwood. Leiden, 1994.

Fletcher, J. A Tale of Hair, Wigs and Lice, Egyptian Archaeol¬ogy: Bulletin of the Egypt Exploration Society, no. 5 (1994)

Garstang, J. The Burial Customs of Ancient Egypt as Illustrated by the Tombs of the Middle

Kingdom. London, 1907.

Green, L. Egyptian Words for Dancers and Dancing. Egyptolog¬ical Miscellanies. A Tribute to Professor R. Williams, edited by J. K. Hoffmeier and E. S. Meltzer, The Ancient World, 6. Chi¬cago, 1983.

Gruber, M. Aspects of Nonverbal Communication in the Ancient Near East. Rome, 1980.

Hall, R. Egyptian Textiles. Shire Egyptology Series, 4. Princes Risborough, Bucks, England, 1986

Janssen, R. Ancient Egyptian Erotic Fashion: Fishnet Dresses. KMT: A Modem Journal of Ancient Egypt 6.4 (Winter 1995-1996)

Manniche, L. Sexual Life in Ancient Egypt. London and New York, 1987.

Meeks, D., and Ch. Favard-Meeks. Daily Life of the Egyp¬tian Gods. Lon¬don, 1997.

Nord, D. "The Term hnr: 'Harem' or "Musical Performers'?" Studies in Ancient Egypt, the Aegean, and the Sudan: Essays in Honor of Dows Dunham, edited by W. K. Simpson and W. M. Davis, Boston, 1981.

Parker, R. The Calendars of Ancient Egypt. Studies in Ancient Oriental Civilization, 26. Chicago, 1950.

Simpson, W. K. A Protocol of Dress: The Royal and Private Fold of the Kilt. Journal of Egyptian Archaelogy 74 (1988)

Spalinger, A. Three Studies on Egyptian Feasts and their Chro¬nological Implications. Baltimore, 1992.

Spencer, A. J. Death in Ancient Egypt. London, 1982.

Tooley, A. Egyptian Models and Scenes. Shire Egyptology, 22. Princes Risborough, 1995.

Troy, L. Patterns of Queenship in Ancient Egyptian Myth and His¬tory. Uppsala Studies in

Derchain, P. Symbols and metaphors in literature and repre¬sentations of private life. Royal Anthropological Institute News 15 (1976) Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations, 14. Uppsala, 1986.

Van Lepp, J. The Role of Dance in Funerary Ritual in the Old Kingdom. Akten des vierten Intemationalen Agyptologen Kongresses, vol. 3, edited by S. Schoske, Beihefte Studien zur Altagyptischen Kultur. Hamburg, 1989.

Vogelsang-Eastwood, G. Patterns for Ancient Egyptian Clothing. Leiden, 1992

Winlock, H. Models of Daily Life in Ancient Egypt from the Tomb of Meket-Re'at Thebes. Cambridge, Mass., 1955

Средства за оценяване:

курсова работа

реферат