RUSB533 Бизнес превод на руски език

Анотация:

Студентите да познават в основни линии характерните особености на деловото общуване, да могат да оформят бизнес предложения, обяви, реклами и да умеят да презентират своя бизнес в Русия.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Студентите ще: оформят свободно бизнес предложения, обяви, реклами и ще могат да презентират своята фирма на руския пазар.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Необходими за съответното нивоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

Основни теми /по занятия/.

1. Въвеждане на основни термини.

2. Статут,седалище на фирмата

3. Видове дейности и направления.

4. Специализиране на фирмата,

5. Състав и численост.

6. Бизнес етикет при представяне на фирмата.

7. Характерна терминология за официална бизнес кореспонденция

8. Съставяне на делова кореспонденция.

9. Руски бизнес етикет.

10. Самостоятелна презентация на своя фирма в Русия.

Литература по темите:

Лесневский В., Ненкова Т., Лукач Е. Контакт - 3. Русский язык. Учебник и учебная тетрадь. Издание - любое. /Издателство "Лодос" София /

Ненкова Т. Практическая грамматика русского языка. Морфология. Изд-во "Велес", 2002.

Димитрова С. Кратка руска граматика. Изд-во "Наука и изкуство". София, 2004.

Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. СПб.,"Златоуст", 2003.

Средства за оценяване:

ПИСМЕН ИЗПИТ …….50… %

УСТЕН ИЗПИТ 50… %

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 100 %